Hyppää sisältöön

28Liikkuminen leikkipuistoissa

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Suositusten mukaan liikkuvien alle kouluikäisten lasten osuus kasvaa nykyisestä 10–20 prosentista 40 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana.
 • Pienten lasten motoriset perustaidot paranevat kansallisessa vertailussa.

Perustelut toimenpiteille

 • Vain 10–20 prosenttia alle kouluikäisistä lapsista liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti.
 • Liikunnalliset tai vastaavasti liikkumattomat tottumukset alkavat urautua pääsääntöisesti 3-vuoden iässä.
 • Pienten lasten ohjattu vapaa-ajan liikuntaharrastaminen on yleistä (n. 40–50 %) ja harrastaminen aloitetaan yhä nuorempana.
 • Pääkaupunkiseudun lasten motoriset perustaidot ovat alhaisemmat kuin Suomessa keskimäärin. Motoriset taidot vaikuttavat lasten liikunnallisuuteen myöhemmällä iällä.
 • Pääsääntöisesti arkikäytännöt ovat fyysisesti passiivisia ja paikallaanoloa on keskimäärin paljon.
 • Perheet liikkuvat Helsingissä arkisin yhdessä vähemmän kuin muualla maassa.
 • Turhat kiellot, estot ja rajoitteet sekä ympäristön ja liikenteen vaaralliseksi kokeminen vähentävät lasten luontaista liikettä ja ulkona leikkimistä.
 • Varhaiskasvatusyksiköiden tilat, pihat, varusteet ja välineet eivät kaikilta osin tue liikunnallisuuden lisäämistä.

Virallinen kuvaus

Kaikissa leikkipuistojen eri-ikäisten toiminnoissa on mukana liikkumisen elementti.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2021

  Yhteistoiminta neuvoloiden, lapsiperheiden kotipalvelun, liikuntapalveluiden ja leikkipuistojen välillä

  Työvaiheita:

  • 31.1.2019 työpaja I pienten lasten liikkumisesta (mukana neuvola + muu sosiaali- ja terveystoimi (sote), varhaiskasvatus, leikkipuistot, liikuntapalvelut, kävelyn edistämisohjelma)
  • 4.6.2019 työpaja II pienten lasten liikkumisesta (neuvola + muu sote, varhaiskasvatus, leikkipuistot, liikuntapalvelut, kävelyn edistämisohjelma)
  • Kysely leikkipuisto-, neuvola- ja lapsiperheiden kotipalvelutiimeille 21.8.-30.8.2019. Vastauksia 38 leikkipuistojen tiimiltä, 24 neuvolatiimiltä ja 6 kotipalvelun tiimiltä.
  • 26.9.2019 Neuvola- ja perhetyön sekä leikkipuiston johdon kehittämisaamupäivä, teemana alle kouluikäisten lasten liikkuminen.
  • 12.11.2019 Neuvola- ja perhetyön sekä leikkipuistotiimien tapaaminen.
  • 1.1-31.5.2020 Työpajat alueilla, neuvola- ja perhetyön sekä leikkipuistotiimien tapaaminen, jossa edistymistä käytiin läpi alueittain. Nepe ja leikkipuiston työpaja 27.1.2020.pptx
   • Idän alueiden perhekeskusten infotauluihin materiaalia, mitä missäkin tapahtuu esim. leikkipuistoissa taaperojumppaa, pihapelit ja leikit, retkipäivät, tietoiskuja liikkumisen hyödyistä ja mitä kivaa liikkumista lasten kanssa voi tehdä.
   • Lännen alueella vietettiin 10.-14.2.2020 liikuntateemaviikkoa alueen leikkipuistoissa, lapsiperheiden kotipalvelussa ja neuvoloissa. Teemaviikolla keskusteltiin alueen pienten lasten perheiden kanssa heidän liikkumistottumuksistaan ja mitä esteitä liikkumiselle on. Kaikille sen viikon aikana asiakkaina olleille perheille tarjottiin mahdollisuutta osallistua kyselyyn, jossa tiedusteltiin tekijöitä, jotka kannustaisi juuri heidän perhettään enempään liikkumiseen. Vastauksia saatiin 69 kpl, jotka koottiin teemoittain.
   • Pohjoisen alueen leikkipuistojen piti jalkautua neuvoloihin 1-2 kertaa maalis-huhtikuun vaihteessa kertomaan ja kutsumaan asiakkaita leikkipuistoihin. Leikkipuistot eivät ehtineet jalkautua Cvid-19 takia.
   • Etelän alueella terveydenhoitajat ovat jakaneet vastaanotoilla Helsinki liikkuu -lehtisiä. Unelmien leikki –ja liikuntapäivä perheille piti järjestää 8.5.2020 (peruuntui Covid-19 takia).
  • 10.6.2020 Pienten lasten liikkumisen -tilannepäivitys (päiväkodit, leikkipuistot, liikuntapalvelut, neuvola ja perhetyö).
  • 15.9.2020-31.12.2020 Nykytilanne: Alueiden tilannekatsaus ja toimenpiteiden soveltaminen Covid-19 suositukseen.

  Alueellista yhteistyötä ei ehditty toteuttaa toivotussa laajuudessa koronapandemian vuoksi vuonna 2020.

 • Tehty22.12.2021

  Leikkipuistot -sovelluspäivitys ja markkinointi

  Leikkipuistot -sovellus päivittyy. Sovelluksesta on jatkossa mahdollista löytää kaupungin leikkipaikat ja leikkipuistojen tapahtumat.

  Tehdään kaupunkilaisille markkinointikampanja, joka kannustaa lataamaan sovelluksen ja valloittamaan leikkipuistot.

 • Tehty30.09.2020

  Anna arjen liikuttaa lasta -kampanja leikkipuistoissa

  2/2020

  Anna arjen liikuttaa lasta –kampanja käynnistyi ja suomenkielistä painettua Anna arjen liikuttaa -materiaalia toimitettiin jaettavaksi leikkipuistoihin, jotta arjen liikkumisesta voitaisiin keskustella huoltajien kanssa.

  8/2020

  Painetut Anna arjen liikuttaa -esitteet venäjäksi, somaliksi, arabiaksi, ruotsiksi ja englanniksi saatiin jaettavaksi asiakkaille. Sähköiset versiot eri kielisistä esitteistä löytyvät täältä.

 • Tehty25.11.2019

  Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma

  Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä ja opetushallituksen asettamia Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma on helsinkiläisiä varhaiskasvatuksen toimijoita velvoittava asiakirja, joka kattaa varhaiskasvatuksen kaikki toimintamuodot ja velvoittaa myös yksityisiä palveluntuottajia. Varhaiskasvatussuunnitelma toimii työvälineenä varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja se ohjaa toiminnan pedagogista sisältöä.

  Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruokakasvatukseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Tämä oppimisen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin liittyvää laaja-alaista osaamista. Helsingissä lähtökohtana on, että jokainen lapsi omaksuu liikunnalliset perustaidot ja tottumukset. Fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen harjoittaminen ovat luonteva ja säännöllinen osa lapsen varhaiskasvatuspäivää terveellisen ja riittävän ravinnon lailla. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa sekä motorisia perustaitoja, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Monipuolisen liikkumisen näkökulma innostaa lapsia kokemaan liikunnan iloa sisällä ja ulkona, kaikkina vuodenaikoina, ohjatusti ja omaehtoisesti sekä vaihtelevilla kuormitustasoilla. Ryhmässä liikkuminen rakentaa lasten itsetuntoa sekä vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoja, kehontuntemusta ja -hallintaa.

  Henkilöstön tehtävä on suunnitella päivän rakenne, sisä- ja ulkoympäristö sekä toiminnan sisällöt kannustavasti ja innostavasti niin, että lapset voivat monipuolisesti nauttia liikkumisesta eri tilanteissa. Liikuntavälineet ovat lasten käytettävissä myös omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana.

  Varhaiskasvatuksessa paneudutaan monipuolisen liikunnan muotoihin, välineisiin ja paikkoihin. Huolehditaan siitä, että jokainen lapsi saa onnistumisen ja ilon kokemuksia liikkumisesta yksin, parin sekä ryhmän kanssa. Liikkumisen ja motoristen taitojen opettelussa edetään leikkien, retkien ja pelien avulla lasten iän- ja kehitystason mukaisesti perusliikkeistä kehonhallintaan, tasapainoon ja koordinaation kehittymiseen. Lapset saavat mahdollisuuksia opetella kullekin vuodenajalle tyypillisiä tapoja ulkoilla ja liikkua. Lapsia innostetaan päivittäiseen arkiliikuntaan ja liikkumaan erilaisissa ympäristöissä yhteistyössä huoltajien
  kanssa. 

  Lue lisää täältä.

 • Tehty30.06.2019

  Laajennetaan vauvasirkustoimintaa kaikkiin leikkipuistoyksiköihin

  Vauvasirkus on tarkoitettu 4-9 kk vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Sirkus hetkessä lauletaan, lorutellaan ja liikutaan vauvan kanssa. Vauva ja vanhempi oppivat kehon hahmotusta ja kokevat liikkumisen ja vuorovaikutuksen riemua yhdessä. Leikkipuistojen henkilökuntaa koulutettiin vauva- ja taaperosirkus menetelmiin kahdella koulutuksella ja vauva- ja taaperosirkuksia on sen jälkeen järjestetty leikkipuistoissa- ja perhetaloissa ympäri kaupunkia.

 • Tehty31.05.2019

  Järjestetään liikunnallisia tapahtumia

 • Tehty31.05.2019

  Arvioidaan leikkipuistojen varhaiskasvatussuunnitelmien toimintasuunnitelmien toteutumista liikkumisen osalta

  Leikkipuistojen toimintasuunnitelmissa liikkumisen lisääminen on ollut mukana vuodesta 2018. Olemme arvioineet toteutunutta säännöllisesti. Suunnitelma pohjautuu varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin. Arvioinneissa on noussut erityisenä onnistumisena lasten osallisuuden toteutuminen liikkumisen lisäämisessä. Lapset keksivät itse leikkejä ja ohjaavat niitä toisilleen.

 • Tehty31.05.2019

  Lisätään pyöräilykasvatusta alueellisesti järjestämällä 10 pyörällä päästään -tapahtumapäivää

  Lue lisää täältä.

 • Tehty31.12.2018

  Tehdään liikkumisen suunnitelma kaikkiin toimipisteisiin ja ryhmiin lukuvuodelle 2018-2019

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2021

Vastuuorganisaatiot

Tavoitealue

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Eija Sormunen
  Eija Sormunen
  Johtava leikkipuisto-ohjaaja
  Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta
 • Laura Pirhonen
  Laura Pirhonen
  Liikunnansuunnittelija
  Liikuntaan aktivointi
Tietoja päivitetty 07.03.2022

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?