Hyppää sisältöön

33Digitaaliset ja osallistavat menetelmät yläkoululaisten liikkumisen lisäämiseksi

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Suositusten mukaan liikkuvien yläkoululaisten määrä nousee noin 20 prosentista 30 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana.
 • Valtakunnallisten fyysisen toimintakyvyn mittaustulokset paranevat ja ovat kansallisten mediaanitulosten yläpuolella (mm. kestävyys, voima, kehon liikkuvuus)

Perustelut toimenpiteille:

 • Noin kolmannes peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista täyttää ikäryhmälleen asetetut liikuntasuositukset, alakoulussa osuus on noin 40 % ja yläkoulussa noin 15 %.
 • Peruskoululaiset viettävät yli puolet valveillaoloajastaan paikallaan joko istuen tai makuulla.
 • Liikunta ja liikkuminen vähenevät ratkaisevasti iän myötä. Yläkoululaiset harrastavat ja liikkuvat muutoinkin vähiten ja vastaavasti istuvat eniten.
 • Ylipainoisten nuorten osuus on kasvanut kaikilla kouluasteilla. 
 • Tavoitteena on laajentaa näkökulma liikunnan edistämisestä liikkumisen edistämiseen ja istumisen vähentämiseen. Tarvitaan uudenlaista motivointia, tietoisuuden lisäämistä, positiivista ohjaamista ja kannusteita. Jo vähäisellä arki- ja hyötyliikkumisella on terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia erityisesti niiden henkilöiden osalta, jotka liikkuvat vähän.

Toimenpiteessä kehitetään pääasiallisesti kahta toimintamallia liikkumisen edistämiseksi:

 • Koulu-PT-toiminta: Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen lasten ja nuorten liikunnallisen aktiivisuuden edistämiseksi. Kohdennettu palvelu on suunnattu yläkouluikäisille nuorille. Terveydenhoitaja ohjaa oppilaita liikunnanohjaajan palveluihin (personal trainer), EasySport, FunAction, EasySport-startti- alakouluikäisille.
 • Move!-mittausten kehittäminen (5lk. ja 8lk.). Fyysisen toimintakyvyn Move! -mittaukset kuuluvat 5.- ja 8.-luokan opetussuunnitelmiin. Mittausten tavoitteena on kannustaa oppilaita arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysistä toimintakykyään. Kehon hyvä liikkuvuus, voima ja kestävyys edistävät monin tavoin arjessa jaksamista ja hyvinvointia ja terveyttä. Liikunnallisuus on yhteydessä oppimis- ja keskittymiskykyyn. Move!-mittaustuloksia hyödynnetään kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa. Mittaustulokset toimivat välineenä keskusteltaessa lapsen jaksamista, hyvinvointia ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä.

Virallinen kuvaus

Kouluterveydenhuollossa kehitetään ja kokeillaan yläasteikäisille sopivia menetelmiä hyvän arkirytmin ja terveellisten elämäntapojen tueksi digitaalisuus ja osallisuus huomioiden. Syksyllä 2019 kahdessa koulussa järjestetään ideointityöpajat siitä, kuinka liikkumista saadaan lisättyä koulun arjessa yhteistyössä koululaisten ja opettajien kanssa.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty22.12.2021

  Kouluterveydenhuollon tehtävä arkiliikkumisen edistämisessä

  Kouluterveydenhuollon kaikissa asiakaskontakteissa vaikutetaan terveysneuvonnan keinoin koululaisen ja hänen perheensä terveyskäyttäytymiseen.

  • Terveystarkastusten yhteydessä otetaan puheeksi oppilaiden ja heidän huoltajien kanssa mm. arkiliikkumisen lisääminen, perheliikunta sekä vanhempien mallin/esimerkin vaikutus lasten liikkumiseen.
  • Ala-asteella käytetään Neuvokas perhe -toimintamallia laajoissa terveystarkastuksissa ja materiaalia hyödynnetään myös muiden vastaanottojen yhteydessä terveysneuvonnan tukimateriaalina.
  • Yläasteikäisille tarjotaan mahdollisuutta osallistua KouluPT(personal trainer) -toimintaan. Tarkempi kuvaus toiminnasta löytyy alta. Koulu-PT-toimintamallia on markkinoitu kaikille Helsingin kaupungin yläkouluille syksyllä 2021. Mahdollisuus Koulu-PT-toimintaan on kaikkien Helsingin kaupungin yläkoululaisilla. Osallistuville nuorille on yksilöohjauksen lisäksi tarjottu ryhmäohjausta. Koronatilanteesta huolimatta toimintaa on järjestetty. Tavoitteena on, että toiminta vakiintuu kaikille kouluille.
  • Move!-mittaustuloksia hyödynnettään kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa. Mittaustulokset toimivat välineenä keskusteltaessa lapsen jaksamista, hyvinvointia ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä). Kouluterveydenhuollon henkilöstön osaamista vahvistetaan koulutuksella (miten otetaan puheeksi, kun Move-tulokset heikot: yhdenmukainen viesti liikunnanopettaja, terveydenhoitaja ja koululääkäri).
   • Move-toimintamalli kouluterveydenhuoltoon käsikirja on valmistunut. Käsikirja ohjaa kouluterveydenhuollon henkilöstöä toimimaan yhdenmukaisesti ja tukemaan oppilaan fyysistä toimintakykyä yhdessä koulun muiden ammattilaisten ja huoltajien kanssa. Käsikirja on esitelty kouluterveydenhuollon henkilöstölle 6.9.2021. Mallia toteutetaan syksystä 2021 lähtien kaikissa kouluissa.
 • Tehty09.09.2020

  KouluPT-toiminta moniammatillisena yhteistyönä

  KouluPT -toiminta on liikunnanohjaajan toteuttamaa yksilöllistä matalan kynnyksen neuvontaa yläkouluikäisille nuorille, jotka haluavat vahvistaa liikunnallista elämäntapaa ja lisätä hyvinvointiaan. Toimintaa toteutetaan oppilaslähtöisesti ja yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti ohjattuna.

  Palvelu on suunnattu nuorille,

  • jotka kokevat tarvetta henkilökohtaiseen ohjaukseen, mm. MOVE-testien perusteella haluavat kehittää fyysistä toimintakykyään ja motorisia taitojaan
  • liikkuvat liian vähän tai liikunta ei tunnu mukavalta
  • haluavat saada tukea elintapamuutokseen ylipainon tai muun syyn vuoksi
  • ovat yksinäisiä, syrjäytymisvaarassa tai joilta puuttuu kaveri kenen kanssa liikkua.

  Palveluun ohjautuminen tapahtuu opettajan, kouluterveydenhoitajan tai koululääkärin toimesta tai nuoren vanhempien toiveesta. Toimintaan voidaan ohjata myös nuoria, joiden Move!-mittauksien tulokset aiheuttavat huolta, eli fyysisen toimintakyvyn osa-alueissa on heikkoutta. Toimintaa toteutetaan joko pääsääntöisesti yksilöohjauksena, tilanteen ja tarpeen mukaan myös pari- tai pienryhmissä. Jakso kestää 4-6 kuukautta ja tapaamiset järjestetään pääsääntöisesti kerran viikossa kaupungin ulkoliikuntapaikoilla ja liikuntatiloissa.

  Miten mukaan?

  Nuori voi jutella kouluterveydenhoitajan, liikunnanopettajan tai vanhempien kanssa kiinnostuksestaan tulla mukaan toimintaan, jonka jälkeen he voivat yhdessä olla yhteydessä KouluPT Aleksiin tai Hanna-Mariin. Liikkeelle lähdetään ensimmäisen yhteistapaamisen jälkeen, missä esitellään toimintaa, kartoitetaan tavoitteita ja keskustellaan toiveista. Tässä kohtaa oppilas päättää haluaako hän aloittaa jakson kohti liikunnallisempaa elämää!

  Koulu-PT-toimintamalli on laajentunut Helsingissä. Toimintaa on markkinoitu kaikille Helsingin kaupungin yläkouluille syksyllä 2021. Mahdollisuus Koulu-PT-toimintaan on kaikkien Helsingin kaupungin yläkoululaisilla. Osallistuville nuorille on yksilöohjauksen lisäksi tarjottu ryhmäohjausta. Koronatilanteesta huolimatta toimintaa on järjestetty. Tavoitteena on, että toiminta vakiintuu kaikille kouluille.

 • Tehty13.11.2019

  Kehitetään kouluPT-toimintaa moniammatillisissa yhteistyöpajoissa lasten ja nuorten liikunnallisen aktiivisuuden edistämiseksi (liikuntapalveluiden yhteistyö kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon kanssa)

  Liikunnanohjaajille, kouluterveydenhuollon terveydenhoitajille ja oppilashuollon muulle henkilöstölle on järjestetty kolme (3) yhteistyöpajaa, yksi (1) pidettiin keväällä 2019 ja kaksi (2) syksyllä 2019.

  Kouluterveydenhuollon Koulu-PT-toiminnan kehittämisvaiheet

 • Tehty31.01.2019

  Liikkumisen lisääminen koululaisten arkeen -työpajojen (27.11 ja 4.12.2018) jatkosuunnitelma

  Koulun terveydenhoitaja esittelee työpajan tuotokset yhteisöllisen oppilashuollon kokouksessa 1/2019 (Toteutunut)

  Kouluterveydenhuollon päällikkö Tuula Salmivaara-Pesonen ja ylihoitajat Seija Laaksonen ja Jyrki Wehkalampi esittelevät asian koulun opettajille 1-2/2019 (Ei toteutunut, ei tarvetta kouluilla).

  Ehdotus: kevään 2019 aikana koulun ilmiöviikolla, (1-2) päivän aiheena terveys ja liikunta. Oppilaat osana kouluopetusta tutustuvat/tutkivat aihetta, mahdollisesti mittaavat/seuraavat omaa liikkumista unta, ruokailua (aamupala, kouluruokailu), koulujen ruokaraati/ravintolatoimikunta mukaan (kouluruokailun edistäminen). Koulun terveydenhoitaja yhteistyössä terveystiedon opettajan kanssa voi kokeilla uudenlaista tapaa toteuttaa terveysneuvontaa yläkoululaisille. Pajoissa mukana olleet yhteistyökumppanit ovat halukkaita osallistumaan ilmiöpäivän toteuttamiseen (ei toteutunut ehdotuksen mukaisena, mutta terveydenhoitaja hyödynsi työpajan tuotoksia vastaanotoilla tavatessaan oppilaita ja vanhempia).

 • Tehty31.12.2018

  Toteutetaan kaksi työpajaa kahdessa koulussa koululaisten arkiliikkumisen edistämiseksi yhdessä koululaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa (koulun henkilöstö, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut)

  Työpajojen yhteenvedot löytyvät dokumenteista:

  Liikkumisen lisääminen koululaisten arkeen työpajayhteenveto 27.11.2018

  Liikkumisen lisääminen koululaisten arkeen työpajayhteenveto 4.12.2018

 • Tehty23.11.2018

  Osallistutaan työpajaan 23.11.2018 yhdessä järjestöjen edustajien, sote-nuorten edustajien, kouluterveydenhuollon, opiskeluterveydenhuollon ja neuvolan edustajien kanssa

  Työpajan yhteenveto löytyy dokumenteista:

  Soten työpajayhteenveto 23.11.2018

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2021

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Tuula Salmivaara-Pesonen
  Tuula Salmivaara-Pesonen
  Kouluterveydenhuollon päällikkö
  Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys
 • Marianna Niemi-Korhonen
  Marianna Niemi-Korhonen
  Ylihoitaja
  Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys
 • Saana Saarikivi
  Saana Saarikivi
  Liikunnansuunnittelija
  Liikuntaan aktivointi
Tietoja päivitetty 22.12.2021