Hyppää sisältöön

58Move!-mittausten kehittäminen (uusi)

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Valtakunnallisten fyysisen toimintakyvyn mittaustulokset paranevat ja ovat kansallisten mediaanitulosten yläpuolella (mm. kestävyys, voima, kehon liikkuvuus)
 • Suositusten mukaan liikkuvien alakoululaisten osuus nousee noin 45 prosentista 60 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana.
 • Suositusten mukaan liikkuvien yläkoululaisten osuus nousee noin 20 prosentista 30 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana.

Perustelut toimenpiteelle:

 • Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Move!-mittaukset ovat osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Lue lisää täältä. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/mika-move
 • Move!-mittaustulosten hyödyntämismahdollisuudet ovat moninaiset:
  • Yksittäiselle oppilaalle Move! tuottaa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään ja vinkkejä sen kehittämisestä.
  • Koululaisten vanhemmat saavat tietoa lastensa fyysisen hyvinvoinnin edellytyksistä sekä siitä, mihin lasten hyvinvointiin liittyviin asioihin heidän tulisi kiinnittää huomiota.
  • Terveydenhoitaja saa tietoa oppilaan jaksamista ja hyvinvointia mahdollisesti haittaavista tekijöistä.
  • Opettaja ja koulu saavat tietoa siitä, mihin fyysisen toimintakyvyn osa-alueisiin tulee opetuksen suunnittelussa kiinnittää huomiota.
  • Valtakunnan, kunnan ja maakunnan tasolla Move! tuottaa objektiivista tietoa lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä esimerkiksi kansallisen liikunta- ja terveyspolitiikan ja kuntien terveyden edistämistoimenpiteiden kehittämistä ja seurantaa koskien.

Helsingin kaupungin Move!-prosessin kehittämistyö aloitettiin keväällä 2020 ja se hyväksyttiin liikkumisohjelman uudeksi toimenpiteeksi joulukuussa 2020. Kehittämistyötä seurataan vuoden 2021 aikana seuraavien alatehtävien kautta:

 1. Lasten ja nuorten, huoltajien ja toimijoiden tietoisuuden lisääminen Move!-mittauksista
 2. Peruskoulujen ja opettajien tukipalvelut mittauksiin valmistautumisessa ja niiden toteuttamisessa
 3. Mittaustulosten hyödyntämisen systematisointi kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa
 4. Lasten ja nuorten kannustava ja yksilöllinen kohtaaminen ennen mittauksia, mittausten aikana ja niiden jälkeen
 5. Perheiden tietoisuuden lisääminen päivittäisen liikkumisen merkityksestä ja Helsingin liikkumismahdollisuuksista
 6. Tulosten hyödyntäminen koulu-, alue-, toimiala- ja kaupunkitasoilla

Vuoden 2021 jälkeen Move!-mittauksien kehittämistä jatketaan kaupunkiyhteisesti.

Virallinen kuvaus

Kehitetään 5.- ja 8.-luokkalaisten fyysisen toimintakyvyn mittauksia (Move!). Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia parantamalla lasten ja nuorten, huoltajien ja toimijoiden tietoisuutta Move!-mittauksista ja tukemalla peruskouluja mittausten toteuttamisessa. Mittaustulosten hyödyntäminen systematisoidaan kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa sekä kaikessa kaupungin toiminnan kehittämisessä, jolla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä. Kehittämisen lähtökohtana on lasten ja nuorten yksilöllinen kohtaaminen fyysisen toimintakyvyn tukemisessa ja perheiden tietoisuuden lisääminen päivittäisen liikkumisen merkityksestä ja Helsingin liikkumismahdollisuuksista. (TOIMENPIDE ON LISÄTTY JOULUKUUSSA 2020)
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2021

  Isojen kaupunkien Move!-hankkeen hyvien käytäntöjen jakaminen

  Isojen kaupunkien yhteisen kehittämishankkeen tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä ja osaamista Move!-mittauksista. Hankkeessa ovat mukana Oulu, Tampere, Jyväskylä, Espoo, Turku, Vantaa ja Helsinki. Hankkeen ohjausryhmään on nimetty edustajia kaikista kaupungeista ja ryhmä kokoontuu säännöllisesti.

 • Tehtävä31.12.2021

  Tulosten hyödyntäminen koulu-, alue-, toimiala- ja kaupunkitasoilla

  • laaditaan Move!:n hyödyntämissuunnitelma vuoden 2021 aikana kaupungin sisäiseen käyttöön

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2021

  Mittaustulosten hyödyntämisen systematisointi kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa

  Syksy 2021:

  • Kouluterveydenhuollolle pidettiin 7.9. esitys Move!:sta sekä heille esiteltiin julkaistu Move! ja kouluterveydenhuolto -käsikirja. Käsikirjan sisältöä tarkennetaan lukuvuoden aikana ja käsikirjaa päivitetään myöhemmin vuosittain.
  • Huoltajilta kysytään suostumus Move!-mittaustulosten tiedonsiirtoon syksystä 2021 alkaen Helsingin peruskouluissa osana uutta Oppilaan perustiedot ja suostumukset -lomaketta. Lomake on ruotsiksi, suomeksi, ja englanniksi. Samalla opettajille rakennettiin lupalomakkeeseen ryhmäkohtainen yhteenvetotuloste Move!-suostumuksista. Opettaja siirtää kouluterveydenhuoltoon tulokset niiden oppilaiden osalta, joiden huoltajilta on Wilmassa saatu suostumus tiedonsiirtoon

  Kevät 2021:

  • Move!-tulosten siirtymistä opettajalta kouluterveydenhuoltoon ja tähän liittyvän luvan kysymistä huoltajilta Wilman kautta valmisteltiin. Tähän asti lupa on pyydetty paperisella lomakkeella. Tämä on on osa syy, etteivät tulokset siirry kouluterveystarkastuksiin
   • Move!n lupa-asia tulee osaksi yhteistä, huoltajille lähetettävää Wilman lupalomaketta. Lupalomake tulee käyttöön ensimmäistä kertaa elokuussa 2021.
   • Tietosuoja-asiat on huomioitu valmistelussa. Lupalomakkeen yhteydessä kerrotaan tarkasti, mitä tietoja käsitellään, mihin tarkoitukseen, kauanko säilytetään, miten suostumus perutaan.

 • Tehty31.12.2021

  Peruskoulujen ja opettajien tukipalvelut mittauksiin valmistautumisessa ja niiden toteuttamisessa

  Syksy 2021

  • Opettajia ja muuta koulujen henkilöstöä tiedotettiin elokuussa 2021 yleisesti liikkumisen edistämisestä ja Move!:en liittyen. Rehtori lähetti oheisen tiedotteen koulun henkilöstölle
  • Opettajille järjestettiin torstaina 16.9. Move!-klinikka teams-koulutuksena. Tilaisuudessa asiantuntijoina olivat opetusneuvos Matti Pietilä (OPH) ja kehittämispäällikkö Mikko Huhtiniemi (Jyväskylän yliopisto). Move!-klinikan tavoitteet olivat:
   • Kertoa kouluille Move!-mittausten kehittämisestä Helsingissä ja kansallisesti
   • Kuulla opettajia ja muuta kouluhenkilöstöä kehittämistarpeista.
   • Tarjota opettajille vastauksia ja tukea konkreettisissa haasteissa mittauksia koskien.
 • Tehty31.12.2021

  Lasten ja nuorten kannustava ja yksilöllinen kohtaaminen ennen mittauksia, mittausten aikana ja niiden jälkeen

  Syksy 2021:

 • Tehty31.12.2021

  Lasten ja nuorten, huoltajien ja toimijoiden tietoisuuden lisääminen Move!-mittauksista

  • Kaikille 5.- ja 8.-luokkalaisten huoltajille lähetettiin Wilman kautta tiedote Move!-mittauksista.
  • Osallistutaan muiden suurten kaupunkien kanssa Move!-aiheisen huoltajavideon suunnitteluun ja toteukseen. Videon tarkoitus on kertoa kannustavasti sekä huoltajille että oppilaille Move!n tarkoituksesta hyvinvoinnin ja oppimisen näkökulmasta. Videon on tarkoitus valmistua loppuvuonna 2021
 • Tehty31.12.2021

  Perheiden tietoisuuden lisääminen päivittäisen liikkumisen merkityksestä ja Helsingin liikkumismahdollisuuksista.

  Syksy 2021

  • Päivitettiin vanhempainiltoihin syksyksi 2020 tuotettu liikkumiseen kannustava Anna arjen liikuttaa -diasarja ja kannustetaan kouluja keskustelemaan liikkumisesta huoltajien kanssa.

 • Tehty31.01.2021

  Peruskoulujen opettajien osallistaminen Move!-prosessin kehittämiseen

  Keväällä 2021 etsittiin helsinkiläisiä peruskoulujen opettajia, jotka haluaisivat olla mukana Move!:n kehittämistyössä kertomassa Move!-kokemuksista, havaituista haasteista sekä onnistumisista ja hyvistä käytännöistä Move!-prosessiin liittyen.

  Opettajia pyydettiin kertomaan esimerkiksi hyvistä käytännöistä tai haasteista Move!-prosessiin liittyen joko puhelimitse tai sähköpostilla. Palautetta antaneille opettajille tarjotaan myös mahdollisuus osallistua Move!:n kehittämiseen liittyviin vapaamuotoisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin sekä antaa kommentteja tuotettaviin materiaaleihin.

  Tammikuussa 2021 opettajien ja terveydenhoitajien antamasta palautteesta (N=7) tehtiin kooste, joka esiteltiin kaupungin Move!-ohryssä.

 • Tehty20.01.2021

  Move!-kehittämisiltapäivä 20.1.2021

  Kokouksessa puhui Move!n kehittämispäällikkö Mikko Huhtiniemi kansallisen tason kehittämistoimista, joita voidaan peilata Helsingin toiminnan kehittämiseen.

  Kokoukseen osallistui Helsingin kaupungin yhteinen Move!-ohjausryhmä, liikunnanopettajia, terveydenhoitajia sekä muiden suurten kaupunkien edustajia.

  Tilaisuuden jälkeen Helsingin Move!-ohjausryhmä kokoontui ja päätti seuraavista vaiheista prosessin eteenpäin viemiseksi.

 • Tehty31.08.2020

  Luodaan Helsingin kaupungille yhtenäiset Move!-materiaalit ja välitetään ne peruskouluihin

  Luotiin sähköiseen muotoon yhtenäiset Move!-materiaalit kouluille välitettäväksi.

  Move!-materiaalit lähetettiin rehtoreille 2020-2021 lukukauden avaustilaisuuden jälkeen sähköpostilla. Lisäksi ne on sähköisesti saatavilla koulujen käyttöön kaupungin sisäisistä järjestelmistä Helmestä ja Opehuoneesta.

 • Tehty31.08.2020

  Tuotetiin ja välitettiin 5. ja 8. luokan oppilaiden huoltajille ensimmäistä kertaa yhteinen tiedote Move!-mittauksista

  Wilman kautta lähetetyssä tiedotteessa kerrottiin lyhyesti jo etukäteen tulevista Move!-mittauksista, jotka järjestettiin syyslukukauden aikana.

  Tiedotteessa kerrottiin perustiedot Move!:sta ja kerrottiin, että mittaukset tuottavat tietoa oppilaan fyysisestä toimintakyvystä ja kannustavat siitä huolehtimiseen ja kehittämiseen. Viestissä korostettiin sitä, ettei mittauksissa ei ole kyse testistä tai kilpailusta. Tuloksia ei myöskään käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Myös huoltajien roolia lasten liikkumiseen kannustamisessa korostettiin.

  Koko tiedotteen voit lukea tästä.

 • Tehty30.06.2020

  Perustettiin uusi ja toimialayhteinen Move!-sähköposti

  Perustettiin Move!-mittauksien kehittämistä tukemaan yhteinen sähköpostiosoite, johon kaikki Move!:n kehittämiseen liittyvä palaute ja kommentit ohjataan. Sähköpostiin tullutta palautetta pääsevät lukemaan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan että kouluterveydenhuollon määrätyt edustajat.

  Sähköpostiosoite on: kasko.move@hel.fi

 • Tehty31.03.2020

  Kootaan kaupungin sisäinen poikkihallinnollinen Move!-ohjausryhmä

  Ohjausryhmän tehtävänä on selkeyttää Helsingin Move!-prosessin kulkua toimialarajat ylittäen​. Kokouksessa on edustettuna perusopetuksen, kouluterveydenhuollon, oppilashuollon, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden edustajia. Ohjausryhmä työskentelyssä pyritään kehittämään Helsingin osalta seuraavia kokonaisuuksia:

  • Mittauksiin valmistautuminen​
  • Viestintä perheille ja toimijoille​
  • Mittausten toteutus kouluissa​
  • Oppilaan kohtaaminen ja kannustaminen​
  • Tulosten kirjaaminen valtakunnalliseen järjestelmään​
  • Tulosten lähettäminen kotiin ja kodin luvalla kouluterveydenhuoltoon​
  • Tulosten hyödyntäminen liikunnanopetuksessa ja kouluyhteisössä​
  • Tulosten käsittely kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa​
  • Liikkumismahdollisuuksien tarjoaminen lapselle, nuorelle ja perheille ​
  • Opiskelijoiden osallistaminen Move!-mittausten kehittämiseen​
  • Mittaukset sovelletusti
 • Tehty30.11.2019

  Osallistutaan isojen kaupunkien Move!-hankehakuun

  Haettiin avustusta Oulun kaupungin koordinoimaan suurten kaupunkien yhteiseen Move!-hankkeeseen Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikunnallisen elämäntavan avustuksista (OKM).

  OKM myönsi rahoituksen hankkeelle vuosille 2020-2021.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Minna Paajanen
  Minna Paajanen
  projektipäällikkö
  Liikuntapalvelukokonaisuus
 • Elisa Kaaja
  Elisa Kaaja
  Projektikoordinaattori
  Liikuntapalvelukokonaisuus
 • Arjariitta Heikkinen
  Arjariitta Heikkinen
  Perusopetuksen aluepäällikkö
  Perusopetuksen palvelukokonaisuus
 • Hanna Kietäväinen-Sirén
  Hanna Kietäväinen-Sirén
  Projektipäällikkö
  Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen tuki
 • Tuula Salmivaara-Pesonen
  Tuula Salmivaara-Pesonen
  Kouluterveydenhuollon päällikkö
  Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys
 • Tarja Saarinen
  Tarja Saarinen
  Erityissuunnittelija
  Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
 • Laura Pirhonen
  Laura Pirhonen
  Liikunnansuunnittelija
  Liikuntaan aktivointi
 • Tuuli Salospohja
  Tuuli Salospohja
  Liikuntapalvelupäällikkö
  Liikuntaan aktivointi
 • Mikko Johansson
  Mikko Johansson
  Koordinaattori
  Läntinen nuorisotyö
Tietoja päivitetty 13.01.2022

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?