Hyppää sisältöön

Kuvaus

Miksi tärkeää?

 • Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavan liikunnan kohderyhmänä ovat erityisesti toimintarajoitteiset, pitkäaikaissairaat sekä ne yli 65-vuotiaat henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia.
 • Vamma, sairaus tai toimintakyvyn rajoite ovat yleisiä tunnistettuja vapaa-ajan liikunnan esteitä. Noin 15–20 % suomalaisesta väestöstä kuuluu soveltavan liikunnan piiriin ja Helsingissä se tarkoittaa noin 100 000–140 000 helsinkiläistä.
 • Helsinkiläiset toimintarajoitteiset kokevat kiinnostavat harrastusmahdollisuudet liian kalliiksi useammin kuin muut (Kouluterveyskysely 2019).
 • Joka viidennellä 7-17 -vuotiaalla toimintarajoitteisella lapsella ja nuorella ei näytä olevan mitään harrastusta, kun muista ikätovereista 8 % on vailla harrastusta (Takuulla liikuntaa - Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta 2019).
 • Vain neljännes niistä nuorista, jotka raportoivat liikuntarajoitteita, liikkuivat suosituksen mukaan (Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimus 2018).

Virallinen kuvaus

Luodaan toimiva palvelupolku niiden henkilöiden arkiaktiivisuuden ja liikunnan lisäämiseen, joilla on vamman, sairauden tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua. Tavoitteena on, että ympäristö ja olosuhteet, kuljetus-, neuvonta- ja avustajapalvelut, apuvälineet ja vapaa-ajan toiminta tukevat aukottomasti kohderyhmän liikkeellelähtöä.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty22.12.2021

  Kehittämishanke “Erityisliikunnanohjaaja – Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta”. 6/2020 - 5/2023

  • Helsingin kaupunki on mukana kesäkuussa 2020 alkaneessa kolmivuotisessa kehittämishankkeessa “Erityisliikunnanohjaaja – Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta”. Hanketta koordinoi Liikuntatieteellinen Seura. Hanke on valtakunnallinen ja Helsingin lisäksi mukana on 8 muuta kuntaa. Tavoitteena on luoda uusia yhteistyöverkostoja ja vahvistaa soveltavan liikunnan asemaa kunnissa eri sektoreilla.
  • Helsingin kaupungin Liikuntapalveluilla on hankkeessa mukana seuraavat neljä kehityskumppania:
   • Elise Gymnastics ry
   • Helsingin jalkapalloklubi, HJK
   • Kehitysvammatuki 57 ry ja
   • Smash ry
  • Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden kehittämistoimenpiteet hankkeessa ovat seuraavat:
   • Helsingissä tarjotaan erityisryhmille liikuntaneuvontaa
   • Soveltavan liikunnan osallistujamäärät kasvavat
   • Soveltavan liikunnan viestintää tehostetaan
   • Lisätään toimintaa nuorille
   • Tuetaan kehityskumppaneita soveltavan liikunnan kehittämisessä

  Lue lisää hankkeesta

 • Tehty22.12.2021

  Liikuntapalveluiden soveltavan liikunnan toimintamuodot

  • Soveltavan liikunnan ohjatut liikuntaryhmät 2020 - 2021
  • Soveltavan liikunnan ohjattuja liikuntaryhmiä lapsille, nuorille ja aikuisille on tarjolla yli 50 tuntia kaudessa. Aikuisille on tarjolla muun muassa vesiliikunta-, jumppa- ja kuntosaliryhmiä. Lapsille ja nuorille on tarjolla vesiliikunta- ja vesiseikkailuryhmät.
   Lue lisää soveltavan liikunnan ryhmistä aikuisille
   Lue lisää soveltavan liikunnan ryhmistä lapsille ja nuorille
  • Lapsille, nuorille ja aikuisille tarjotaan noin 90 soveltavan liikunnan kurssia vuodessa, mitkä toteutetaan yhteistyössä seurojen ja järjestäjien kanssa
   Lue lisää yhteistyökursseista
   Lue lisää kesän 2021 soveltavan liikunnan kursseista
  • EasySport-erityiset liikuntaryhmiä on tarjolla ala- ja yläkoululaisille 2020 syyskaudella 23 ryhmää 16 eri toimipisteessä ja 2021 kevätkaudella 20 ryhmää 15 eri toimipisteessä
   Lue lisää EasySport-erityiset ryhmistä
  • soveltavan liikunnan vapaa-ajan uimakouluja. Lue lisää vapaa-ajan uimakouluista
  • Yhden vastaavan liikunnanohjaajan toimenkuva on muutettu vastaavaksi liikunnanohjaajaksi soveltavaan liikuntaan. Työntekijä aloitti työssä 3.8.2020
  • Liikuntapalvelut vastaa koululaisten uimaopetuksesta myös erityisen tuen tarpeen oppilaille.

   Erityisuimakortti myönnetään helsinkiläisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille omaehtoiseen uintiin.
  • 1.1.2020 alkaen erityisuimakortilla voi käyttää myös Itäkeskuksen, Jakomäen ja Pirkkolan uimahallien sekä Uimastadionin maauimalan kuntosaleja
  • 1/2021 erityisuimakortin myöntämiskriteerit ja hakuohjeet päivitettiin. Päivitykset astuvat voimaan 1.8.2021.
  • Lue lisää erityisuimakortista

   BMI-uimakorttia pilotoidaan vuonna 2019 ja 2020 helsinkiläisille aikuisille, joiden BMI on 35 tai yli. Osto-oikeuden saa liikuntaneuvontapalvelun kautta, eli asiakkaan tulee osallistua liikuntaneuvontaan ja näin ollen olla motivoitunut painonpudotukseen ja liikunnallisen elämätavan opetteluun. Kortin hinta oli 52 euroa/vuosi vuonna 2019 ja 56 euroa /vuosi vuonna 2020 + henkilökohtainen ladattava kulunvalvonta- ja asiakaskortti 4 euroa. BMI-uimakortti oikeuttaa sisäänpääsyyn Helsingin kaupungin omissa uimahalleissa sekä maauimaloissa (Jakomäki, Yrjönkatu, Pirkkola, Itäkeskus, Kumpula ja Uimastadion). BMI-uimakortti tukee konkreettisesti lihavuuden kanssa taistelevia kaupunkilaisia ja se vastaa liikkumisohjelman sekä kaupunkistrategian ajatukseen liikkumisen lisäämisestä.

 • Tehty30.09.2021

  Ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan alatyöryhmä

  Monialainen ikäihmisten ja soveltavan liikunnan alatyöryhmä on kokoontunut alkuvuodesta 2019 lähtien säännöllisesti, noin 4 kertaa puolivuotiskausittain. Ryhmässä on noin 30 edustajaa kaupungin kaikilta eri toimialoilta sekä keskeisistä sidosryhmistä. Alatyöryhmän kokoussisältöihin voi tutustua täällä.

  1) Keväällä 2020 selvitettiin liikkumisohjelman soveltavan liikunnan tavoitteet tekemällä soveltavan liikunnan asiantuntijoille sähköinen kyselylomake (n = 15) ja järjestelmällä työpaja (22 hlö) sekä kysymällä vammais- ja vanhusneuvoston kommentit. Selvityksen tuloksena tehtiin mm. seuraavat havainnot:

  2) Lokakuussa 2020 toteutettiin koulutustarvekartoitus liikuntapalveluiden henkilöstölle esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja soveltavaan liikuntaan liittyen. Kartoituksen vastausten pohjalta kehitettiin koulutus Hyvää palvelua kaikille - katseet liikuntapalveluiden esteettömyyteen ja saavutettavuuteen koulutuksella. Maaliskuussa 2021 koulutettiin Liikuntaan aktivointi -palvelun henkilöstö. Vuoden 2021 aikana koulutetaan muu liikuntapalveluiden henkilöstö.

  3) Syksyllä 2020 analysoitiin helsinkiläisten liikkumis- ja toimintaesteisten liikkumiskäyttäytymistä kansallisten FinSote-tutkimuksen ja Kouluterveyskyselyn perusteella yhteistyössä Kaupunkitutkimukset ja -tilastot -yksikön kanssa.

  Tutkimuskooste helsinkiläisten toimintarajoitteisten henkilöiden liikkumisesta

 • Tehty31.05.2021

  Lasten ja nuorten aktiivisuuden askeleet –hanke 5/2018 - 5/2021

  Hankkeen kohderyhmä on maahanmuuttajataustaiset ja erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret.

  Toimenpiteet:

  • Kehitetty kohderyhmän liikuntamahdollisuuksia
  • Osallistettu lapset palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen
  • Edistetty lasten sosiaalisten suhteiden kehittymistä liikunnan ja liikkumisen keinoin
  • Innovoitu uusia palveluita ja tehty pop-up-toimintaa
  • Luotu yhteistyöverkosto sekä toimintamalli palveluiden ja tapahtumien tuottamiseen ja kehittämiseen (koulut, seurat, järjestöt)
  • Kerätty määrällistä ja laadullista tietoa Logbook-järjestelmällä (sähköisen dokumentoinnin järjestelmä)
  • Lisätty ohjaajien, opettajien, seurojen ja liikuntapalveluiden henkilöstön osaamista koulutuksilla
  • Tehty välinehankintoja kouluille
  • Tuotettu ohjaajan opas syksyllä 2020
  • Tehtiin kartoitus erityistä tukea tarvitsevien ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden liikunnan nykytilasta syksyllä 2020 Tutustu kartoitukseen
  • Toteutettiin toimenpiteitä kartoituskyselystä saatujen tietojen pohjalle muun muassa on mahdollistettu mentoriohjaus seuratoimijoille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ohjaamiseen kannustamiseksi ja on tehty soveltavan liikunnan video yhteistyön luomiseksi seurojen ja järjestöjen kanssa
  • 5/2021 tuotettiin soveltavan liikunnan esite, jossa ovat kohderyhmänä lapset, nuoret ja perheet

  Lasten ja nuorten aktiivisuuden askeleet -hankkeen esittely

 • Tehty31.01.2019

  Kootaan monialainen työryhmä, jossa on edustus kaupungin eri toimialoilta ja keskeisistä sidosryhmistä

  Monialainen ikäihmisten ja soveltavan liikunnan alatyöryhmä on koottu (Ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan altyöryhmä). Ryhmä kokoontuu noin 4 kertaa puolivuotiskausittain. Ryhmässä on 26 edustajaa kaupungin kaikilta eri toimialoilta sekä keskeisistä sidosryhmistä. Ryhmän puheenjohtajana on toiminut syksystä 2019 alkaen Riikka Juntunen (pääsihteeri, Suomen paralympiakomitea). 


  Ryhmän toiminnan tarkoitus on yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken. Tarkemmin ryhmän toiminnasta on kerrottu toimenpiteessä 46.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2021

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Tuuli Salospohja
  Tuuli Salospohja
  Liikuntapalvelupäällikkö
  Liikuntaan aktivointi
 • Marjo Rantala
  Marjo Rantala
  Tiimiesihenkilö
  Liikuntaan aktivointi
Tietoja päivitetty 22.12.2021