Hyppää sisältöön

59Terveysasemien Liikettä terveydeksi -projekti (uusi)

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Kaiken ikäisten helsinkiläisten ja kaupungin työntekijöiden liikkumisen määrä kasvaa, istumisen määrä vähenee ja vapaa-ajan liikunnan harrastaminen yleistyy.
 • Liikkumista hyödynnetään nykyistä paremmin sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Toimenpiteitä kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville kuntalaisryhmille.

Miksi tärkeää?

 • Vähäinen fyysinen aktiivisuus on useiden kroonisten sairauksien riskitekijä. Liikunta on positiivisesti vaikuttava osatekijä sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.
 • Perusterveydenhuolto ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yksi tärkeimmistä mahdollisuuksista kohdata, kannustaa, herätellä ja tukea erityisesti aikuisväestöä ja ikäihmisiä jokapäiväiseen liikkumiseen.
 • Elintapaohjaus, liikkumisen puheeksiotto ja liikkumiseen kannustaminen eivät ole aidosti integroituneet ja vakinaistaneet rooliaan osana perusterveydenhuoltoa. Ongelmiksi on tunnistettu terveydenhuollon henkilöstön ajan, työvälineiden ja osaamisen puute ja henkilöstön vaihtuvuus. Palveluohjaus ja hoitopolku ovat usein jäsentymättömiä, eivätkä kaupunkilaiset läheskään aina löydä tai tiedosta itselleen mahdollisia palveluita.

Liikettä terveydeksi -projekti käynnistyi huhtikuussa 2020 ja lisättiin liikkumisohjelman uudeksi toimenpiteeksi marraskuussa 2020.

Virallinen kuvaus

Toteutetaan kaupungin terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelussa Liikettä terveydeksi -projekti. Projektissa lisätään henkilöstön tietoisuutta liikkumisen merkityksestä, kehitetään työkaluja liikkumisen puheeksiottoon ja liikkumiseen kannustamiseen sekä tiivistetään terveysasemien ja liikuntapalveluiden yhteistyötä. Terveysasemien henkilöstön omaa liikkumista ja työhyvinvointia tuetaan aktivoimalla henkilöstöä arkiaktiivisuuden lisäämiseen ja istumisen tauottamiseen.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2023

  Annetaan terveysasemien henkilöstölle työkaluja liikkumisen puheeksi ottamiseen ja liikkumiseen kannustamiseen

  • Lisätään liikkumisen puheeksioton tukimateriaalit intraan.
  • Kehitetään yhteistyössä Likes:n, OLL:n, TULE ry:n ja YTHS:n kanssa liikkumisen mini-interventiomalli.
  • Kehitetään liikkumiskyselyä Maisa-asiakasportaaliin.
 • Tehtävä31.12.2023

  Vahvistetaan liikunnallista hyvinvointiosuutta terveysasemien työntekijöiden työhyvinvointipäivissä

  • Vuoden 2022 työhyvinvointipäiviä kehitetään syksyn 2021 työhyvinvointipäivien palautekyselyn perusteella.
  • Suunnitellaan vuoden 2022 työhyvinvointipäiviin liikunnallinen hyvinvointiosuus.
 • Tehtävä31.12.2023

  Lisätään terveysasemien henkilöstön tietoisuutta liikkumisen merkityksestä

  • Tuetaan osastonhoitajien ja ylihoitajien aktiivisuutta ja palautumista urheilukellon ja seurantakyselyn avulla. Pilottikokeilua kohdennetaan myös valittujen terveysasemien työntekijöille.
  • Terveysasemat ja sisätautien poliklinikan yksiköille pidetään luentoja hyvinvoinnin tukemisesta ja työstä palautumisesta.
  • Terveysaemat ja sisätautien poliklinikan työntekijöille tarjotaan Työmatkaliikkujaksi-verkkovalmennusta yhteistyössä HUS:n kanssa
  • Terveysasemat ja sisätautien poliklinikan yksiköiden henkilöstötiloihin tilataan elpymisliikuntavälineitä työntekijöiden käytettäväksi.
 • Tehtävä31.12.2023

  Kehitetään terveysasemien palveluiden ja liikuntapalveluiden välistä palvelupolkua

  • Luodaan toimialarajat ylittävä liikkumisen palveluketjun prosessi, jossa liikkuminen huomioidaan osana Soten ydinprosesseja. Luodaan menetelmät asiakkaiden liikkumiskäyttäytymisen tunnistamiselle, kehitetään toimintamalli liikkumisen puheeksiotolle ja palveluohjaukselle sekä koulutetaan soten henkilöstöä.
  • Esitellään Aktiivix-liikuntaneuvonnan palvelu vuosittain terveysasemien viikkokokouksissa.
  • Liitetään liikuntaneuvonta potilastietojärjestelmään. Palvelumallin kuvaus on luotu Aktiivix-liikuntaneuvonnan liittämiseksi potilastietojärjestelmään. Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelun ja liikuntapalveluiden johdon kesken linjattiin 25.11.2020, että käynnistetään pilotti mahdollisimman pian. Palvelumalli hyväksyttiin Terveyspalvelut johtoryhmässä 12.1.2021.
  • Jaetaan liikuntaneuvojille hyödylliset kontaktit sosiaali- ja terveystoimen palveluista.
  • Tuodaan liikuntapalveluiden Liikuntaluuri työkaluksi ja tunnetuksi terveysasemille.
  • Luodaan koordinointimalli Terve elämä –ryhmästä liikuntaneuvonnan ryhmiin.

Mitä on tehty?

 • Tehty12/31/2020

  Kehitetään terveysasemien palveluiden ja liikuntapalveluiden välistä palvelupolkua

  • Terveysasemien nettisivuille lisättiin liikuntapalveluiden ja liikuntaneuvonnan yhteystiedot.
  • Liikuntapalveluiden tarjonta ja yhteystiedot esiteltiin Paljon palveluita tarvitsevien tuki -verkostojen työpajoissa.
  • Idän terveysasemilla pilotoitiin Aktiivix-liikuntaneuvonnan esittely terveysasemien viikkokokouksissa.
  • Liikuntaneuvonnan palvelut on linkitetty Omaolon terveystarkastukseen.
 • Tehty12/31/2020

  Annetaan terveysasemien henkilöstölle työkaluja liikkumisen puheeksi ottamiseen ja liikkumiseen kannustamiseen

  • Terveysasemille tuotettiin asiakkaille jaettavaksi arkiliikkumisen esitteet. Anna arjen liikuttaa -esitteessä kuvataan koetut esteet liikkumisen aloittamiselle, näihin ratkaisut sekä 30 minuutin päivittäisen kävelyn terveysvaikutukset. Lataa tästä esite ruotsiksi ja englanniksi.
  • Päätöksentuen muistutteeseen lisättiin epäspesifille paikalliselle selkäkivulle liikuntaohje Käypä hoito -suosituksista.
  • Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstölle järjestettiin koulutus liikkumisen puheeksi ottamiseen asiakaskohtaamisessa. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön osaamista liikkumisen myönteisistä vaikutuksista sekä vähäisen liikkumisen aiheuttamista hyvinvointi- ja terveysriskeistä. Edelleen tavoitteena oli antaa konkreettisia työkaluja liikkumisen puheeksi ottoon, ohjausta asiakkaiden liikuttamiseen ja siihen motivoimiseen.
 • Tehty12/31/2020

  Vahvistetaan liikunnallista hyvinvointiosuutta terveysasemien työntekijöiden työhyvinvointipäivissä

  • Syksyllä 2020 järjestettiin koronaohjeistukset huomioiden turvallisesti 31 liikunnallista työhyvinvointipäivää. 735 terveysasemat ja sisätautien poliklinikan työntekijää sai​ ohjatussa 2 h liikunnallisessa hyvinvointiosiossa kontaktin liikunnan aluejärjestöön (Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry) ja neljään urheiluseurakumppaniin. Lue lisää tästä.
  • Syksyllä 2021 järjestettiin koronaohjeistukset huomioiden turvallisesti 35 liikunnallista työhyvinvointipäivää. 865 terveysasemat ja sisätautien poliklinikan työntekijää sai​ ohjatussa 1-1,5 h liikunnallisessa hyvinvointiosiossa kontaktin liikunnan aluejärjestöön (Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry) tai paikalliseen liikuntapalveluun.
  • Syksyn 2020 ja 2021 työhyvinvointipäivien osallistujilta kysyttiin palautetta sähköisellä kyselyllä, jonka vastausten perusteella voidaan edelleen kehittää työhyvinvointipäiviä ja Liikettä terveydeksi -projektia.
 • Tehty12/31/2020

  Lisätään terveysasemien henkilöstön tietoisuutta liikkumisen merkityksestä

  • Terveysasemat ja sisätautien poliklinikan johtoryhmälle pilotoitiin Aktiivisempi arki -työpaja yhteistyössä HUS:n kanssa. Työpajan tarkoituksena on tarjota osallistujille työskentelymalli aktiivisemman arjen pohdintaan. Tavoitteena on lisätä arjen aktiivisuutta osallistujien omassa ja työyhteisön yhteisessä päivittäisessä toiminnassa tiedon lisäämisen, toimintatapojen tarkastelun ja yhteisten päätösten kautta.
  • Työyhteisöille jaettiin työikäisille suunnattuja Anna arjen liikuttaa –materiaaleja hyvinvoinnin tukemiseksi
  • Henkilöstöliikunnan kanssa suunniteltiin Liikkeestä virtaa työpäivään –taukoliikuntamanuaali. Taukoliikuntamanuaalilla muun muassa tuetaan hoitotyötä tekeviä työstä palautumiseen, kannustetaan etätyöskenteleviä arkiaktiivisuuteen sekä annetaan vinkkejä aktiivisille kokouskäytännöille.
  • Myllypuron terveysasemalle pilotoitiin Palauttavat työkalut –verkkovalmennus yhteistyössä HUS:n kanssa. Tavoitteena on, että yksilö ja työyhteisö tunnistavat nykyisten palauttavien toimien riittävyyden.
  • Terveysasemat ja sisätautien poliklinikan yksiköiden henkilöstötiloihin tilattiin elpymisliikuntavälineitä työntekijöiden käytettäväksi.
  • UKK-instituutin ExSed-liikemittari pilotoitiin Pihlajamäen terveysaseman ja Malmin korona-aseman työntekijöillä ja liikemittarin soveltuvuutta arvioitiin kaupunkilaisille suunnattujen elintapainterventioiden toteutuksessa.
  • Idän terveysasemien työntekijöille tarjottiin Löydä luonto -metsäkylpyohjelmaa palautumisen tueksi.
  • Terveysasemat ja sisätautien poliklinikan yksiköille pidettiin luentoja hyvinvoinnin tukemisesta ja työstä palautumisesta.
  • Terveysasemat ja sisätautien poliklinikan työntekijöille järjestettiin Palauttavat työkalut –verkkovalmennuksia yhteistyössä HUS:n kanssa. Valmennusten tavoitteena on, että yksilö ja työyhteisö tunnistavat nykyisten palauttavien toimien riittävyyden.
  • Henkilöstöliikunnan ryhmäkoutsausta pilotoidaan kahdella työyhteisöllä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

71% valmis
Myöhässä

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Eero Kenttä
  Eero Kenttä
  Projektikoordinaattori
  Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka
 • Timo Lukkarinen
  Timo Lukkarinen
  Terveysasemien johtajalääkäri
  Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka
 • Tuuli Salospohja
  Tuuli Salospohja
  Liikuntapalvelupäällikkö
  Liikuntaan aktivointi
 • Kaisa Jakobsson
  Kaisa Jakobsson
  Ylihoitaja
  Helsingin kaupunki
Tietoja päivitetty 04/27/2022

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?