Hyppää sisältöön

60Kaupunkiyhteinen tavoite 2021: vahvistetaan ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön (uusi)

Kuvaus

Helsingin kaupunkiyhteiseksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) tavoitteeksi vuodelle 2021 on kirjattu: Vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä parantamalla mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön. Tavoitteen edistymistä ja toteutumista seurataan vuoden 2021 aikana tässä liikkumisvahdin toimenpiteessä numero 60.

Mitä tavoitellaan?

 • Ikäihmisten kokonaisaktiivisuus kasvaa ja paikallaanolo vähenee. 
 • Arkiliikkumista useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat)
 • Kuntoliikuntaa useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat).

Perustelut toimenpiteille:

 • Väestö ikääntyy. Tulevaisuuden yksi kohtalon kysymyksistä on, miten ikääntyvän väestön hyvinvointi, toimintakyky ja itsenäinen elämä omassa kodissa onnistutaan nykyistä paremmin turvaamaan.
 • Liikkumisen lisäämisen potentiaali on suuri, sillä vain alle 10 prosenttia ikäihmisistä liikkuu terveytensä näkökulmasta riittävästi. Liikkumista lisäämällä parannetaan ikäihmisten fyysistä toimintakykyä, ennaltaehkäistään ja hoidetaan ikäihmisille tyypillisiä kansansairauksia, masennusta, muistiongelmia ja kaatumisia.
 • Liikkumisen positiiviset vaikutukset ovat fyysistä ja psyykkistä terveyttä huomattavasti moninaisemmat. Liikkuminen yhdessä muiden kanssa oman kodin ulkopuolella luo sosiaalisia suhteita, yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyttä. Liikkuminen vahvistaa kokemusta pystyvyydestä ja toimijuudesta sekä mahdollistaa osallistumisen merkitykselliseen tekemiseen.
 • Hyvät asiat tukevat toistaan: hyvä liikkumiskyky mahdollistaa aktiivisen elämän ja mielen hyvinvointi vastaavasti tukee liikkeelle lähtöä. Ikäihmisiä kiinnostava kulttuuri-, taide-, ja viihdetarjonta, vapaaehtois- ja järjestötoiminta tarjoavat syitä aktiivisuuteen ja lisäävät iloa ja kokemusta elämän merkityksellisyydestä. Monesti liikkuminen syntyy sivutuotteena esimerkiksi ystävien näkemiselle, kulttuuriharrastuksille tai kaupassakäynnille.
 • Yhteiskunnan polarisaatio näkyy myös ikäihmisten hyvinvoinnissa. Keskimäärin koheneva hyvinvointi ja toimeentulo näkyvät jo nykyisellään ikäihmisten aktiivisuutena vapaaehtoistyössä, omaishoidossa ja työelämässä. Samanaikaisesti osa ikäihmisistä tarvitsee lukuisia kaupungin palveluita ja monenlaista rinnalla kulkemista ja tukea.
 • Ikäihmisten liikkumista mahdollistetaan tehokkaimmin huomioimalla liikkuminen kaikessa kaupungin toiminnassa: kehittämällä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, vahvistamalla liikkumisen tukea sosiaali- ja terveyspalveluissa, lisäämällä ikäihmisiä kiinnostavaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa sekä kehittämällä ikäihmisille suunnattua viestintää ja digitaalisia etäpalveluita. Kaupunki toimii asukaslähtöisesti yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • 31.12.2021

  Kaupunkiympäristön toimiala

  Toimialan tehtävä 1: Parannetaan jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä tehostetun talvikunnossapidon avulla.


  Toimialan tehtävä 2: Lisätään penkkien kokonaismäärää.

  • Yhteyshenkilö: Jussi Luomanen
  • Puistoissa, aukioilla ja toreilla olevien penkkien kokonaismäärä on selvitetty tietojärjestelmistä. Kokonaismäärä on noin 8100 penkkiä.
  • Esityksiä ja palautetta penkkien lisäämiseksi tai korjaamiseksi voi antaa internetissä osoitteessa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/Anna+palautetta/. Palautteen voi kohdentaa myös tiettyyn osoitteeseen tai karttakohtaan.
  • Penkkien rakentamisessa noudatetaan Helsingin kaupunkitilaohjetta
  • Penkkien määrää lisätään vähitellen vuosittain.


  Toimialan tehtävä 3: Laaditaan ja toteutetaan priorisointi- ja toteuttamisohjelma pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkolle ja baanaverkolle

  • Yhteyshenkilö: Teppo Pasanen, Oskari Kaupinmäki
  • tähän päivitetään vuoden 2021 aikana tehtävät työvaiheet
 • 31.12.2021

  Sosiaali- ja terveystoimiala

  Toimialan tehtävä 1: Laajennetaan liikkumissopimuksen käyttöä kaikkiin sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluiden palveluihin (seniorikeskukset, sairaalat, kotihoito, kuntouttava arviointiyksikkö ja asiakasohjaukset sekä gerontologisen sosiaalityön yksiköt) tavoitteena 70 %:n käyttöönottoaste.


  Toimialan tehtävä 2: Lisätään etäpalveluiden käyttöä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa tuottamalla tuettuja etäryhmiä kotihoidon ja palvelukeskusten asiakkaille, käynnistämällä Geriatrian poliklinikan etäkuntoutuspilotti ja lisäämällä henkilökunnan osaamista asiakkaiden etäpalveluun ohjauksessa ja motivoinnissa.

  • Yhteyshenkilöt: Sari Hedman, Marja-Liisa Laakkonen
  • Etäpäivätoiminta mallinnetaan uudeksi palveluksi. Seniorikeskusten palvelukeskusten tuottama etäryhmätoimintan sisältöä kehitetään kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa edelleen (HAM, kirjasto, kaupunginmuseo ja -teatteri). Geriatrian poliklinikan etäkuntoutuspilotti etenee suunnitellusti ja etälaitteiden määrä on vakiintunut.


  Toimialan tehtävä 3: Vahvistetaan monitoimijaisessa yhteistyössä Stadin Seniori-infon verkkosivuston ja Seniori-infon neuvontapalvelun edellytyksiä antaa liikkumiseen kannustavaa tietoa ja ohjausta.

  • Yhteyshenkilöt: Minna Nummi
  • tähän päivitetään vuoden 2021 aikana tehtävät työvaiheet

 • 31.12.2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


  Toimialan tehtävä 1: Suomenkielinen työväenopisto ja ruotsinkielinen työväenopisto Arbis järjestävät kohtaamispaikkoja ikäihmisille ja suuntaavat kurssitarjontaa ja luentoja kohderyhmälle. Ikäihmisten kurssien kurssimaksut ovat alennettuja normaalikursseihin verrattuina.

  • Yhteyshenkilöt: Satu Luomajoki, Jonna Martikainen
  • Työväenopisto ja Arbis tarjoavat ikäihmisille kohdennettua opetusta, jota kehitetään jatkuvasti paikalliset ja ajankohtaiset tarpeet huomioon ottaen.
  • Osa koko opiston kurssitarjonnasta kohdennetaan erityisesti ikäihmisille. Kohderyhmälle suunnatut kurssit ja tilaisuudet ovat löydettävissä erikseen sekä sähköisistä että painetuista opiston viestintämateriaaleista.
  • Seniorikursseilla huomioidaan erityisesti kohderyhmälle soveltuvat opetusmuodot, opiskelutavat, opetuspaikat sekä kellonajat.
  • Seniorikurssien kurssimaksu on puolitettu.
  • Kelan maksamaa kansa- tai takuueläkettä saavilla henkilöillä on mahdollista saada 50 % alennus normaalikursseista.   Toimialan tehtävä 2: Ikäihmisille tarjotaan liikuntakurssitoimintaa ja parannetaan viestintää ja etäpalveluiden tarjontaa yhteistyössä toimialojen kanssa.
  • Yhteyshenkilöt: Satu Luomajoki, Jonna Martikainen
  • Työväenopistot tarjoavat ikäihmisille kohdennettuja liikunnan ja tanssin kursseja sekä lähi- että etäopetuksena.
  • Työväenopistot järjestävät opastusta opintojen pariin pääsemiseksi sekä etädigitukena että lähidigitukena.
  • Työväenopistot valmistavat ja julkaisevat internet-sivuillaan ja sosiaalisessa mediassa ohjevideoita digitaalisten välineiden kautta opetukseen liittymiseksi.
  • Työväenopistot ottavat ikäihmisten tarpeet huomioon suunniteltaessa toiminnan viestimistä eri tiedotuskanavien kautta. Myös painettua tiedotusmateriaalia on saatavilla sähköisen materiaalin lisäksi.
 • 31.12.2021

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala


  Toimialan tehtävä 1: Selkeytetään kaupungin toimialojen sekä kolmannen ja yksityisen sektorin työnjakoa. Lisätään yhteistyötä ikäihmisten liikkumiseen ja liikuntaan liittyvässä neuvonnassa, asiakasohjauksessa ja palvelutuotannossa.

  • Yhteyshenkilöt: Taija Savolainen, Minna Paajanen, Elisa Kaaja
  • Koordinoidaan ohjatun liikunnan työryhmän toimintaa
   • ryhmän tavoitteena on selkeyttää ja mahdollisuuksien mukaan sovittaa yhteen kaupungin eri toimijoiden ikääntyneille tarjoamia ohjattuja liikuntapalveluita.
   • toimintaa seurataan Liikkumisvahdin toimenpiteessä 48
  • Koordinoidaan ikäihmisten ja soveltavan liikunnan alatyöryhmän toimintaa
  • Aloitetaan ja jatketaan yhteistyötä Stadin seniori-infon kanssa senioreiden liikuntakurssi-ilmoittautumisten helpottamiseksi
  • Kulttuurin ja vapaa-ajan edustajat ovat mukana arvioimassasosiaali- ja terveystoimialan myöntämiä avustuksia keväällä 2021. Avustukset (vuonna 2021 550 000€) kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää mahdollisuuksia liikkumiseen. Saajien valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota alueellisten, läheltä löytyvien palveluiden kehittämiseen, liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan aktivoivien digitaalisten ratkaisujen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Avustushaku auki 1.2.-26.2.2021.

  Toimialan tehtävä 2: Vuoden 2021 aikana toteutetaan ikäihmisten liikkumista tukeva monikärkinen markkinointiviestintäkampanja.

  • Yhteyshenkilöt: Elisa Kaaja, Minna Paajanen, Aura Vuorela, Juhana Särkelä
  • Tehtävän edistymisestä raportoidaan myös Liikkumisvahdin toimenpiteessä 1.
  • Valmistelutyö 1-3/2021
   • Kartoitetaan kohderyhmän parhaiten tavoittavat kanavat mediatoimiston avulla
   • Yhteistyö on aloitettu markkinointiviestintätoimiston kanssa ja kampanjailme valmistuu huhtikuussa 2021
   • Tuotetaan kampanjasisältöä yhdessä tutkijoiden, asiantuntijoiden ja kohderyhmän kanssa
   • Tuotetaan painettu materiaali arkiliikkumisen tukemiseksi. Materiaalin jakoa suunnitellaan terveysasemien ja helsinkiläisten apteekkien kautta.
  • Kampanjan jalkautus 4-6/2021


  Toimialan tehtävä 3: Lisätään vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia.

  • Yhteyshenkilö: Kristiina Stenman
  • Lisätään vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia selvittämällä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaveritoiminnan tila. Selvitys sisältää linjaukset toiminnan toteuttamisesta ja vastuista.
  • Selvitys käsitellään tarvittavien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuuksien johtoryhmissä
  • Koulutettu 16.2.2021 jo olemassa olevia vapaaehtoisia ja vapaaehtoistoiminnan ohjaajia: Anna arjen liikuttaa-etäluento ikäihmisten arkiliikkumisen tukemisesta ja mm liikkumiseen kannustaminen vapaaehtoistyössä painopisteenä. Osallistujia 30.
  • 2021 Kartoitettu liikuntakaveri vapaaehtoisten tilannetta ja kirjattu ajantasalle clara-järjestelmään. Linkitetty takaisin toimintaan haluavia vapaaehtoisia asiakkaisiin ja poistettu lopettaneiden tietoja. Tilanne 30.3.2021: Liikuntakaveritoiminnassa 27 vapaaehtoista, joista 19 aktiivisena ja heistä neljällä uudelleen linkitys kesken, 8 passiivisena. Osa aktiivisen olevista liikuntakavereista pitää ainoastaan puhelimitse tällä hetkellä yhteyttä asiakkaana olevan ikäihmisen kanssa johtuen Koronatilanteesta.


  Toimialan tehtävä 4: Liikkumisen aktivointiin toteutetaan etäpalvelukokeiluja, joiden vaikutukset arvioidaan.

  • Yhteyshenkilö: Jenni Räsänen, Taija Savolainen
  • Kulttuuri- ja kirjastopalvelut ovat kehittäneet ja tarjonneet etäpalveluita ikääntyneille: Osana sosiaali- ja terveystoimialan ikääntyneiden etäkotihoitopalveluita on tarjottu Tänään kotona -ryhmätoimintaa: Kaupunginmuseo ja Taidemuseo HAM ovat tarjonneet etäpalveluopastuksia näyttelyihinsä. Kirjasto on puolestaan tarjonnut lukupiirejä, joista yksi on tehty yhteistyössä Mieli ry:n kanssa. Lisäksi Kanneltalo on tarjonnut yhteislaulutilaisuuksia ja teatteriesityksiä oman Facebookin ja Helsinki-kanavan välityksellä.
  • Liikuntapalvelukokonaisuudessa kohdennetut liikuntapalvelut ovat tuottaneet Seniorijumppa-videosarjan (20 x 30 min) Helsinki-kanavalle. Huhtikuun alussa katselukertoja Seniorijumppavideoilla ollut yhteensä hieman yli 15 000. Liikunnan edistämisyksikössä käynnissä olevissa OmaStadi-projekteissa järjestetään etäjumppaa Teamsin kautta kotona asuville ikäihmisille toistaiseksi joka arkipäivä. Lisäksi OmaStadi-projekteissa on valmisteilla asiakasraatipilotti ikäihmisten osallisuuden vahvistamiseksi etäliikuntapalvelujen tuottamisessa.
  • Toteutettu ikääntyneiden liikkumista edistävä yrityshaaste yhteistyössä kanslian kanssa. Haasteessa kannustettu yrityksiä löytämään muun muassa uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja ikääntyneiden liikkumisen edistämiseksi. Nopeat kokeilut käynnistyvät huhtikuussa 2021.
  • Lämpiö-hankkeessa ryhdytään rakentamaan valtakunnallista ikääntyneiden digikulttuuripalveluita kokoavaa digialustaa. Hankeessa muun muassa koulutetetaan taide ja kulttuuritoimijoita digitaalisten palveluiden asiakaslähtöisyydestä ja tavoitettavuudesta. Hanke on Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Oulun kaupungin yhteishanke. Hanketta rahoittaa valtiovarainministeriö.


  Toimialan tehtävä 5: Valtionperintörahoilla lisätään avustuksia ikääntyneille suunnattuun kulttuuritoimintaan.


  Toimialan tehtävä 6: Koronaepidemian vuoksi toteutumatta jääneet asuinalueille suuntautuvat palvelutorikiertueet toteutetaan.

  • Yhteyshenkilö: Elisa Kaaja
  • Suunnittelu kevät 2021
   • päätetään alue tai alueet, joilla palvelutorit järjestetään (ensimmäinen Kannelmäki - Malminkartano - Pohjois-Haaga)
   • osallistetaan alueiden toimijat syksyn palvelutorin suunnitteluun loppukeväällä 2021
  • Toteutus syksy 2021, mikäli koronatilanne sallii


  Toimialan tehtävä 7: Nuorisopalvelut laajentavat Job´d-toimintamallia eli nuorten palkkaamista ikääntyneiden asiointi- ja kotiavuksi

  • Yhteyshenkilö: Sami Komppula
  • Toiminta tauolla toistaiseksi koronaepidemian vuoksi. Käynnistetään välittömästi tilanteen sen salliessa.
  • Tauon aika nuoret ovat ikääntyneisiin yhteydessä puhelimitse, keskustelevat ja vaihtavat kuulumisia.
  • Maaliskuussa 2021 soitettiin 50:lle toiminnassa mukana olevalle ikäihmiselle. Puhelussa otettiin puheeksi liikkumisen tärkeys ja muistutettiin liikkumisesta nyt itsenäisesti kun nuoret eivät voi käydä. Kannustetiin liikkumaan kotona omien kykyjen mukaisesti.
 • 31.12.2021

  Kaupunginkanslia

  Toimialan tehtävä 1: Viestitään kaupunkiyhteisistä toimenpiteistä ja Stadin ikäohjelmasta hel.fi -sivuilla sekä Helsinki-lehdessä.


  Toimialan tehtävä 2: Etädigitukitoimintaa jatketaan, ja toimintamallia kokeillaan osana sähköisen asioinnin tukea.

  • Yhteyshenkilö: Ari Tammi
  • tähän päivitetään vuoden 2021 aikana tehtävät työvaiheet

Mitä on tehty?

 • 31.12.2020

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12. kokouksessaan Helsingin kaupungin talousarvion vuodelle 2021.

  Lue lisää tästä linkistä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

Ajallaan

Aikajänne

Vastuuorganisaatiot

KUVASoteKympKaskoKanslia

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Tarja Loikkanen

  Tarja Loikkanen

  Liikuntajohtaja

  Liikuntapalvelukokonaisuus

 • Minna Paajanen

  Minna Paajanen

  projektipäällikkö

  Liikuntapalvelukokonaisuus

 • Elisa Kaaja

  Elisa Kaaja

  Projektikoordinaattori

  Liikuntapalvelukokonaisuus

 • Anne Hämäläinen

  Anne Hämäläinen

  Viestintäasiantuntija

  Helsingin kaupunki

 • Marja-Liisa Laakkonen

  Marja-Liisa Laakkonen

  Ylilääkäri

  Geriatrian poliklinikka

 • Sari Hedman

  Sari Hedman

  Johtaja

  Kinaporin monipuolinen palvelukeskus

 • Jonna Martikainen

  Jonna Martikainen

  Vapaa sivistystyö

 • Satu Luomajoki

  Satu Luomajoki

  Koulutuspäällikkö

  Helsingin kaupunki

 • Taija Savolainen

  Taija Savolainen

  Erityissuunnittelija

  Helsingin kaupunki

 • Maarit Rautio

  Maarit Rautio

  Johtaja

  Lännen palvelualue

 • Minna Nummi

  Minna Nummi

  Neuvontapäällikkö

  HelppiSeniorin yhteiset palvelut

 • Eeva Sandelin

  Eeva Sandelin

  Kotihoitopäällikkö

  Koillinen kotihoitoyksikkö

 • Jaana Nummijoki

  Jaana Nummijoki

  Kotihoitopäällikkö

  Kaakkoinen kotihoitoyksikkö

 • Tuula Mohamud

  Tuula Mohamud

  Erityisasiantuntija

  Selvitys, arviointi ja sijoitus

 • Ari Tammi

  Ari Tammi

  Erityissuunnittelija

  Helsingin kaupunki

 • Jussi Luomanen

  Jussi Luomanen

  maisemasuunnittelupäällikkö

  Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

 • Teppo Pasanen

  Teppo Pasanen

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Antti Takkunen

  Antti Takkunen

  projektipäällikkö

  Ylläpito

 • Oskari Kaupinmäki

  Oskari Kaupinmäki

  pyöräilykoordinaattori

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Sami Komppula

  Sami Komppula

  Suunnittelija

  Läntinen nuorisotyö

 • Kristiina Stenman

  Kristiina Stenman

  Kehittämisasiantuntija

  Hallinto

 • Sara Kuusi

  Sara Kuusi

  Suunnittelija

  Kulttuuripalvelukokonaisuus

 • Jenni Räsänen

  Jenni Räsänen

  Kehittämisasiantuntija

  Hallinto

 • Juhana Särkelä

  Juhana Särkelä

  Markkinointisuunnittelija

  Hallinto

 • Aura Vuorela

  Aura Vuorela

  Viestintäsuunnittelija

  Hallinto

Tietoja päivitetty 15.04.2021

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?