Hyppää sisältöön

60Kaupunkiyhteinen tavoite 2021: vahvistetaan ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön

Kuvaus

Helsingin kaupunkiyhteiseksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) tavoitteeksi vuodelle 2021 on kirjattu: Vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä parantamalla mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön. Tavoitteen edistymistä ja toteutumista seurataan vuoden 2021 aikana tässä liikkumisvahdin toimenpiteessä numero 60.

Mitä tavoitellaan?

 • Ikäihmisten kokonaisaktiivisuus kasvaa ja paikallaanolo vähenee. 
 • Arkiliikkumista useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat)
 • Kuntoliikuntaa useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat).

Perustelut toimenpiteille:

 • Väestö ikääntyy. Tulevaisuuden yksi kohtalon kysymyksistä on, miten ikääntyvän väestön hyvinvointi, toimintakyky ja itsenäinen elämä omassa kodissa onnistutaan nykyistä paremmin turvaamaan.
 • Liikkumisen lisäämisen potentiaali on suuri, sillä vain alle 10 prosenttia ikäihmisistä liikkuu terveytensä näkökulmasta riittävästi. Liikkumista lisäämällä parannetaan ikäihmisten fyysistä toimintakykyä, ennaltaehkäistään ja hoidetaan ikäihmisille tyypillisiä kansansairauksia, masennusta, muistiongelmia ja kaatumisia.
 • Liikkumisen positiiviset vaikutukset ovat fyysistä ja psyykkistä terveyttä huomattavasti moninaisemmat. Liikkuminen yhdessä muiden kanssa oman kodin ulkopuolella luo sosiaalisia suhteita, yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyttä. Liikkuminen vahvistaa kokemusta pystyvyydestä ja toimijuudesta sekä mahdollistaa osallistumisen merkitykselliseen tekemiseen.
 • Hyvät asiat tukevat toistaan: hyvä liikkumiskyky mahdollistaa aktiivisen elämän ja mielen hyvinvointi vastaavasti tukee liikkeelle lähtöä. Ikäihmisiä kiinnostava kulttuuri-, taide-, ja viihdetarjonta, vapaaehtois- ja järjestötoiminta tarjoavat syitä aktiivisuuteen ja lisäävät iloa ja kokemusta elämän merkityksellisyydestä. Monesti liikkuminen syntyy sivutuotteena esimerkiksi ystävien näkemiselle, kulttuuriharrastuksille tai kaupassakäynnille.
 • Yhteiskunnan polarisaatio näkyy myös ikäihmisten hyvinvoinnissa. Keskimäärin koheneva hyvinvointi ja toimeentulo näkyvät jo nykyisellään ikäihmisten aktiivisuutena vapaaehtoistyössä, omaishoidossa ja työelämässä. Samanaikaisesti osa ikäihmisistä tarvitsee lukuisia kaupungin palveluita ja monenlaista rinnalla kulkemista ja tukea.
 • Ikäihmisten liikkumista mahdollistetaan tehokkaimmin huomioimalla liikkuminen kaikessa kaupungin toiminnassa: kehittämällä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, vahvistamalla liikkumisen tukea sosiaali- ja terveyspalveluissa, lisäämällä ikäihmisiä kiinnostavaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa sekä kehittämällä ikäihmisille suunnattua viestintää ja digitaalisia etäpalveluita. Kaupunki toimii asukaslähtöisesti yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa.

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2021

  Kaupunkiympäristön toimiala

  Toimialan tehtävä 1: Parannetaan jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä tehostetun talvikunnossapidon avulla.


  Toimialan tehtävä 2: Lisätään penkkien kokonaismäärää.

  • Yhteyshenkilö: Jussi Luomanen
  • Puistoissa, aukioilla ja toreilla olevien penkkien kokonaismäärä on selvitetty tietojärjestelmistä. Kokonaismäärä on noin 8100 penkkiä.
  • Esityksiä ja palautetta penkkien lisäämiseksi tai korjaamiseksi voi antaa internetissä osoitteessa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/Anna+palautetta/. Palautteen voi kohdentaa myös tiettyyn osoitteeseen tai karttakohtaan.
  • Penkkien rakentamisessa noudatetaan Helsingin kaupunkitilaohjetta
  • Penkkien määrää lisätään vähitellen vuosittain.


  Toimialan tehtävä 3: Laaditaan ja toteutetaan priorisointi- ja toteuttamisohjelma pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkolle ja baanaverkolle

  • Yhteyshenkilö: Teppo Pasanen, Oskari Kaupinmäki
  • Pyörähankkeiden priorisointityö on valmis ja priorisoitavien yhteyksien listaa hyödynnetään 10-vuotisen investointiohjelman laadinnassa (talousarvio 2022).
  • Pyöräliikenteen tavoiteverkkojen priorisointi- ja toteuttamisohjelma -raportti valmistuu kesään 2021 mennessä.
 • Tehty31.12.2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


  Toimialan tehtävä 1: Suomenkielinen työväenopisto ja ruotsinkielinen työväenopisto Arbis järjestävät kohtaamispaikkoja ikäihmisille ja suuntaavat kurssitarjontaa ja luentoja kohderyhmälle. Ikäihmisten kurssien kurssimaksut ovat alennettuja normaalikursseihin verrattuina.

  • Yhteyshenkilöt: Satu Luomajoki, Jonna Martikainen
  • Työväenopisto ja Arbis tarjoavat ikäihmisille kohdennettua opetusta, jota kehitetään jatkuvasti paikalliset ja ajankohtaiset tarpeet huomioon ottaen.
  • Osa koko opiston kurssitarjonnasta kohdennetaan erityisesti ikäihmisille. Kohderyhmälle suunnatut kurssit ja tilaisuudet ovat löydettävissä erikseen sekä sähköisistä että painetuista opiston viestintämateriaaleista.
  • Seniorikursseilla huomioidaan erityisesti kohderyhmälle soveltuvat opetusmuodot, opiskelutavat, opetuspaikat sekä kellonajat.
  • Seniorikurssien kurssimaksu on puolitettu.
  • Kelan maksamaa kansa- tai takuueläkettä saavilla henkilöillä on mahdollista saada 50 % alennus normaalikursseista.

  Toimialan tehtävä 2: Ikäihmisille tarjotaan liikuntakurssitoimintaa ja parannetaan viestintää ja etäpalveluiden tarjontaa yhteistyössä toimialojen kanssa.

  • Yhteyshenkilöt: Satu Luomajoki, Jonna Martikainen
  • Työväenopistot tarjoavat ikäihmisille kohdennettuja liikunnan ja tanssin kursseja sekä lähi- että etäopetuksena.
  • Työväenopistot järjestävät opastusta opintojen pariin pääsemiseksi sekä etädigitukena että lähidigitukena.
  • Työväenopistot valmistavat ja julkaisevat internet-sivuillaan ja sosiaalisessa mediassa ohjevideoita digitaalisten välineiden kautta opetukseen liittymiseksi.
  • Työväenopistot ottavat ikäihmisten tarpeet huomioon suunniteltaessa toiminnan viestimistä eri tiedotuskanavien kautta. Myös painettua tiedotusmateriaalia on saatavilla sähköisen materiaalin lisäksi.

  Yhteenvetona työväenopisto tarjosi monipuolisesti kohtaamispaikkoja vanhuksille. Opiston toimintaan osallistui 7380 yli 60-vuotiasta. Osa perinteisesti tavoitetusta senioriväestöstä jäi tavoittamatta, koska koko kevät 2021 toimittiin etäopetuksessa ja koska seniorikeskusten kurssitoiminta oli keskeytyneenä. Ikäihmisiä tuettiin etäopetukseen osallistumisessa tarjoamalla laajasti digineuvontaa niin etänä kuin lähidigitukena.

 • Tehty31.12.2021

  Kaupunginkanslia

  Toimialan tehtävä 1: Viestitään kaupunkiyhteisistä toimenpiteistä ja Stadin ikäohjelmasta hel.fi -sivuilla sekä Helsinki-lehdessä.


  Toimialan tehtävä 2: Etädigitukitoimintaa jatketaan, ja toimintamallia kokeillaan osana sähköisen asioinnin tukea.

  • Yhteyshenkilö: Ari Tammi
  • Selvitetään etädigituen pysyvä toimintamalli syksyn 2021 palvelumuotoiluprojektin avulla.
   Maksuton etädigitukipalvelu on varattavissa puhelimitse Helsinki-infosta 09 310 111 11 tai lomakkeella verkosta https://digituki.hel.fi . Palvelua on markkinoitu kirjastoissa, asukastaloilla ja palvelukeskuksissa sekä lehtimainoksilla Helsingin Uutisissa ja Kirkko ja kaupunki - lehdessä. Etädigitukipalvelun tikettijärjestelmä on uusittu vuoden 2021 kuluessa. Etädigituen kehittämistä jatketaan pysyvästi.
  • Etädigitukeen liittyen on rakennettu kotidigitukipalvelua yhdessä yhteistyökumppaneiden HelsinkiMission ja Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n kanssa
  • Etädigitukijoille on käynnistetty säännöllinen koulutus sekä lisätty etädigituen markkinointia printtimediassa ja muissa kanavissa
  • Syksyn 2021 aikana on toteutettu sähköisen asioinnin ja digituen yhteinen palvelumuotoiluhanke tavoitteena "yhden sähköisen luukun" palvelu, minkä avulla apua tarvitseva kaupunkilainen osataan joustavasti ohjata eteenpäin asiantuntijapalvelun piiriin.
  • Etädigitukea varten on uusittu tikettijärjestelmä tarkoituksena laajentaa sitä myös kirjastojen ja asukastalojen ajanvarauksella tapahtuvaan digitukeen. Yhteinen palvelun tilausjärjestelmä sujuvoittaa ja nopeuttaa digituen saamista ja ottaa kaupunkilaisen yksilöllisen asiakastarpeen entistä paremmin huomioon.
 • Tehty31.12.2021

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala


  Toimialan tehtävä 1: Selkeytetään kaupungin toimialojen sekä kolmannen ja yksityisen sektorin työnjakoa. Lisätään yhteistyötä ikäihmisten liikkumiseen ja liikuntaan liittyvässä neuvonnassa, asiakasohjauksessa ja palvelutuotannossa.

  • Yhteyshenkilöt: Taija Savolainen, Minna Paajanen, Elisa Kaaja
  • Koordinoidaan ohjatun liikunnan työryhmän toimintaa
   • ryhmän tavoitteena on selkeyttää ja mahdollisuuksien mukaan sovittaa yhteen kaupungin eri toimijoiden ikääntyneille tarjoamia ohjattuja liikuntapalveluita.
   • toimintaa seurataan Liikkumisvahdin toimenpiteessä 48
  • Koordinoitiin ikäihmisten ja soveltavan liikunnan alatyöryhmän toimintaa
   • ryhmä kokoontui säännöllisesti v. 2019-2021 eri toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseksi
   • työryhmän toiminnasta voi lukea tarkemmin Liikkumisvahdin toimenpiteessä 46.
  • Aloitetaan ja jatketaan yhteistyötä Stadin seniori-infon kanssa senioreiden liikuntakurssi-ilmoittautumisten helpottamiseksi
  • Kulttuurin ja vapaa-ajan edustajat ovat mukana arvioimassasosiaali- ja terveystoimialan myöntämiä avustuksia keväällä 2021. Avustukset (vuonna 2021 550 000€) kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää mahdollisuuksia liikkumiseen. Saajien valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota alueellisten, läheltä löytyvien palveluiden kehittämiseen, liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan aktivoivien digitaalisten ratkaisujen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Avustushaku auki 1.2.-26.2.2021. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 11.5.2021 myöntää järjestöjen 15 hakemukselle avustusta iäkkäiden ihmisten liikunnan edistämiseen, yhteensä 522 600 euroa oheisen taulukon mukaisesti. Lautakunta päätti osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 27 400 euroa niille 13 avustushakemukselle, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon.

  Toimialan tehtävä 2: Vuoden 2021 aikana toteutetaan ikäihmisten liikkumista tukeva monikärkinen markkinointiviestintäkampanja.

  • Yhteyshenkilöt: Elisa Kaaja, Minna Paajanen, Aura Vuorela, Juhana Särkelä
  • Tehtävän edistymisestä raportoidaan myös Liikkumisvahdin toimenpiteessä 1 ja tiiviimmin
   • Kampanjan valmistelutyö tehtiin 1-3/2021
   • Anna arjen liikuttaa -kampanjan jalkautus tapahtui monikanavaisesti 5-6/2021
    • Uutisen kampanjan käynnistymisestä voit lukea täältä. Kampanjan tavoitteena on lisätä ikäihmisten liikkumisen arvostusta ja tarjota konkreettisia vinkkejä ja herätteitä lihaskunnon ja tasapainon ylläpitämiseksi.
    • Kaikki tuotettu materiaali löytyy Helsinkiliikkuu.fi-sivuilta. Kampanjamateriaalina on tuotettu helsinkiläisten ikäihmisten omia liikkumistarinoita sekä aiheeseen liittyviä asiantuntijakirjoituksia.
    • Kampanja näkyi printtimediassa (Helsingin Sanomat, Helsingin uutiset ja HBL), katumainospinnoilla ja bussien infonäytöillä, terveysasemien ja koronarokotusasemien diginäytöillä sekä laajasti sosiaalisessa mediassa (facebook ja instagram)
    • Kampanjassa tuotettu painettu ja sähköinen Anna arjen liikuttaa -materiaali sisältää tietoa liikkumisen hyödyistä ja konkreettisia arjen liikkumisvinkkejä. Sitä jaetaan kevään ja kesän 2021 aikana ikäihmisille apteekeissa, terveysasemilla, palvelukeskuksissa, asukastaloissa sekä järjestöjen kautta (yht. noin 30 000 kpl). Painettua materiaalia ikäihmisille jaettavaksi voi tilata sähköpostitse (elisa.kaaja@hel.fi)


  Toimialan tehtävä 3: Lisätään vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia.

  • Yhteyshenkilö: Kristiina Stenman, Tiina Nurmenniemi
  • Lisätään vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia selvittämällä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaveritoiminnan tila. Selvitys valmistunut 12/2021
  • Selvityksen pohjalta aloitetaan kaveritoimintojen uudistamisen toimenpiteitä v.2022.
  • Koulutettu 16.2.2021 jo olemassa olevia vapaaehtoisia ja vapaaehtoistoiminnan ohjaajia: Anna arjen liikuttaa-etäluento ikäihmisten arkiliikkumisen tukemisesta ja mm liikkumiseen kannustaminen vapaaehtoistyössä painopisteenä. Osallistujia 30.
  • 2021 Kartoitettu liikuntakaveri vapaaehtoisten tilannetta ja kirjattu ajantasalle clara-järjestelmään. Linkitetty takaisin toimintaan haluavia vapaaehtoisia asiakkaisiin. Tilanne 30.3.2021: Liikuntakaveritoiminnassa 27 vapaaehtoista, joista 19 aktiivisena. Osa liikuntakavereista pitää ainoastaan puhelimitse yhteyttä asiakkaana olevan ikäihmisen kanssa johtuen Koronatilanteesta.
  • Syyskuussa 2021 koulutettiin uusia vapaaehtoisia liikuntaluotseja alueliikuntaan, painopisteenä ulkoliikunta ja kävelyryhmien ohjaaminen liikuntakoordinaattorien tuella.
  • Marraskuu-vapaaehtoistoiminnan palautuminen käynnissä. 9.11 koulutettiin uusia vapaaehtoisia (vapaaehtoistoiminnan perusteet) ja heitä ohjattiin myös palvelutaloihin/seniorikeskuksiin. Tarvetta on mm. ulkoilu ym liikuntapainotteisille vapaaehtoisille.


  Toimialan tehtävä 4: Liikkumisen aktivointiin toteutetaan etäpalvelukokeiluja, joiden vaikutukset arvioidaan.

  • Yhteyshenkilö: Taija Savolainen, Mari Kauppinen, Minna Kaattari
  • Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on perustettu Ikääntyneiden etäpalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen koordinaatioryhmä
  • Kulttuuri- ja kirjastopalvelut ovat kehittäneet ja tarjonneet etäpalveluita ikääntyneille: Osana sosiaali- ja terveystoimialan ikääntyneiden etäkotihoitopalveluita on tarjottu Tänään kotona -ryhmätoimintaa: Kaupunginmuseo ja Taidemuseo HAM ovat tarjonneet etäpalveluopastuksia näyttelyihinsä. Kirjasto on puolestaan tarjonnut lukupiirejä, joista yksi on tehty yhteistyössä Mieli ry:n kanssa. Lisäksi Kanneltalo on tarjonnut yhteislaulutilaisuuksia ja teatteriesityksiä oman Facebookin ja Helsinki-kanavan välityksellä.
  • Liikuntapalvelukokonaisuudessa kohdennetut liikuntapalvelut ovat tuottaneet Seniorijumppa-videosarjan (40 x 30 min) Helsinki-kanavalle. Marraskuun 2021 alussa katselukertoja Seniorijumppavideoilla ollut yhteensä hieman vajaa 28 000. Liikunnan kumppanuus- ja kehittämisyksikössä käynnissä olevissa OmaStadi-projekteissa on järjestetty erilaisia etäjumppakokeiluja Teamsin kautta kotona asuville ikäihmisille. Syksyn 2021 aikana avoimia etäliikuntakertoja järjestetään kaksi kertaa viikossa. Lisäksi syksyn alussa aloitettin kaksi 10 viikkoa kestävää tavoitteellista etäliikuntaryhmää. OmaStadi-projekteissa toteutettiin touko-kesäkuussa asiakasraatipilotti ikäihmisten osallisuuden vahvistamiseksi etäliikuntapalvelujen tuottamisessa. Tuloksia hyödynnetään etäpalveluita ikääntyneille suunniteltaessa. Asiakasraadin tulosten perusteella päädyttiin myös tekemään hel.fi-sivuille oma osio, josta löytyvät keskitetysti kaikki tarjolla olevat etäliikuntapalvelut: Etäliikunta
  • Toteutettu ikääntyneiden liikkumista edistävä yrityshaaste yhteistyössä kanslian kanssa. Haasteessa kannustettu yrityksiä löytämään muun muassa uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja ikääntyneiden liikkumisen edistämiseksi. Nopeat kokeilut käynnistyivät huhtikuussa 2021 ja päättyivät heinäkuussa 2021.
  • Lämpiö-hankkeessa ryhdytään rakentamaan valtakunnallista ikääntyneiden digikulttuuripalveluita kokoavaa digialustaa. Hankkeessa muun muassa koulutetaan taide ja kulttuuritoimijoita digitaalisten palveluiden asiakaslähtöisyydestä ja tavoitettavuudesta. Hanke on Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Oulun kaupungin yhteishanke. Hanketta rahoittaa valtiovarainministeriö. Lämpiö hankkeen tiedote. Lisätietoja: Virve Hutchinson (virve.hutchinson(at)hel.fi), projektikoordinaattori
  • Kaupunginhallituksen myöntämällä lisärahoituksella toteutetaan hanke, jonka avulla edistetään ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen, liikkeelle lähtöön ja kulttuuriin kehittämällä etäpalveluita ja digitaalisia ratkaisuja. Lisätietoja: Mari Kauppinen (mari.j.kauppinen(at)hel.fi), projektisuunnittelija


  Toimialan tehtävä 5: Valtionperintörahoilla lisätään avustuksia ikääntyneille suunnattuun kulttuuritoimintaan.

  • Yhteyshenkilö: Sara Kuusi, Minna Kaattari
  • Tiedote avustuksesta , Iäkkäiden ihmisten kulttuuritoimintaa edistävän avustushaun nettisivut
  • Avustusvalmistelu tehty yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa
  • Toimialojen yhteinen avustusinfo-lähetys Helsinki-kanavan kautta 25.1.2021
  • Ikääntyneiden kulttuuritoimintaan liittyvän osaamisen ja ymmärryksen vahvistaminen: Esimerkiksi 1) Kansainvälinen ikääntyneiden kulttuurioikeuksia ja -osallisuutta käsittelevä webinaari 13.1.2021 yhteistyössä muun muassa Armas-festivaalin kanssa, 2) Liikkuvat-verkoston tilaisuus 9.2.2021, jossa teemana Helsingin kaupungin keskeiset ikääntyneiden liikkumista ja kulttuuritoimintaa edistävät kehittämishankkeet, 3) Taide- ja kulttuuritoimijoiden henkilökohtainen neuvonta, 4) Ikääntyneiden kulttuuripalveluista aiempaa monipuolisempia -artikkeli
  • Avustushaku on ollut auki 1.2.-26.2.2021, jaossa 850 000 €. Saajien valinnoissa kiinnitettiin erityistä huomiota alueellisten, läheltä löytyvien palveluiden kehittämiseen, kulttuuritoimintaan aktivoivien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien edistämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.
  • Hakemukset arvioitiin maalis-huhtikuun aikana. Arviointiprosessiin on sisältynyt asiantuntija-arvioitsijoiden sekä sosiaali- ja terveystoimialan avustusvalmistelijoiden kanssa tehtyä yhteistyötä.
  • Päätökset tehty kulttuuri- ja kirjastojaostossa 29.4.2021. Avustusta myönnettiin 22 hankkeelle. Kuvaukset avustettavista hankkeista.
  • Hakijoille järjestetty hankkeiden seuranta- ja raportointi-infotilaisuus 31.5. ja 2.6.2021. Hankkeiden osalta seurataan mm. seuraavia määrällisiä mittareita: 1) Hankkeisiin osallistuneiden ikääntyneiden määrä, 2) Hankkeissa järjestettyjen tilaisuuksien määrä, 3) Hankkeen vapaaehtoisten ja vertaistoimijoiden määrä, 4) Yhteistyökumppaneiden määrä
  • Avustuksen saajille järjestettiin yhteistapaaminen 14.9.2021 ja vastaavia tapaamisia järjestetään kuukausittain loppuvuoden ajan. Tämä mahdollistaa säännöllisen dialogin hanketoimijoiden kanssa sekä tarjoaa heille vertaistukea.


  Toimialan tehtävä 6: Koronaepidemian vuoksi toteutumatta jääneet asuinalueille suuntautuvat palvelutorikiertueet toteutetaan.

  • Yhteyshenkilö: Elisa Kaaja
  • Tapahtuman suunnittelu, kevät 2021
   • päätettiin toteuttaa palvelutoripilotti yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa HyMy-kylässä (Hyvinvointia Myllypurosta) 14.-15.10.2021
   • tapahtuma nimettiin Anna arjen liikuttaa -tapahtumaksi
   • osallistetaan alueiden toimijat syksyn palvelutorin suunnitteluun loppukeväällä ja syksyllä 2021
   • katso tapahtuman yleisesittelydiat tästä.
  • Tapahtuman valmistelu, elo-syyskuu 2021
   • Tapahtuman näytteilleasettajiksi ja sidosryhmiksi ilmoittautui noin 25 toimijaa kaupungin eri palveluista (mm. palvelukeskukset, kirjastot, työväenopistot, kulttuurikeskukset, liikuntapalvelut), oppilaitoksista, seurakunnista ja järjestöistä.
   • Syksyn aikana tuotettiin markkinointi- ja viestintämateriaali tapahtumaa varten (esim. kutsu ja some-materiaali). Koronatilanteen vuoksi markkinointi tapahtui printtinä ja sähköisesti monipuolisen alueellisen verkoston kautta (mm. sosiaalisessa mediassa, eri palveluiden toimipisteissä, Helsingin Sanomien Menovinkki-palstalla ja kaupungin sisäisessä viestinnässä)
   • Tapahtumaa varten tuotettiin pilotinomaisesti painettu, alueellinen yhteisesite Itä-Helsingin senioreille tarjottavista vapaa-ajan liikkumisen ja liikkeelle lähtemisen mahdollisuuksista. Esitteen tavoite oli tuoda alueellinen tieto esiin kokonaisvaltaisesti, houkuttelevasti ja saavutettavassa muodossa.
  • Tapahtuman toteuttaminen, lokakuu 2021
   • Tapahtumassa kävi kahden päivän aikana noin 400 Itä-Helsingin ikäihmistä.
   • Alueen sidosryhmiä ja heidän edustajiaan paikalla oli noin 25
   • Kokonaispalaute kävijöiltä tapahtumasta oli erittäin positiivista (yleisarvosana 4,77/5). Tapahtumalle oli selkeä tarve koronan jälkeen. Tapahtumapalautteesta on koottu esitys, jonka pääsee lukemaan tästä.
   • Kerätyn palautteen perusteella tapahtumia kehitetään ja niiden tuottamista jatketaan Helsingin eri alueilla keväällä 2022.


  Toimialan tehtävä 7: Nuorisopalvelut laajentavat Job´d-toimintamallia eli nuorten palkkaamista ikääntyneiden asiointi- ja kotiavuksi

  • Yhteyshenkilö: Sami Komppula
  • Toiminta oli alkuvuoden tauolla koronaepidemian vuoksi. Ulkoiluapu on aloitettu pikkuhiljaa kesäkuussa 2021.
  • Tauon aika nuoret olivat ikääntyneisiin yhteydessä puhelimitse, keskustelivat ja vaihtoivat kuulumisia.
  • Maaliskuussa 2021 soitettiin 50:lle toiminnassa mukana olevalle ikäihmiselle. Puhelussa otettiin puheeksi liikkumisen tärkeys ja muistutettiin liikkumisesta nyt itsenäisesti kun nuoret eivät voi käydä. Kannustetiin liikkumaan kotona omien kykyjen mukaisesti.
  • Kesäkuun lopussa on toiminta aloitettu liikkumista edistävä ulkoiluapuna jossa toiminta tapahtuu ulkona. Nuoret avustivat ikäihmisten lähdön kotoa ja takaisin kotiin sekä viettivät aikaa ulkona. Nuoret eivät saaneet viettää aikaa sisällä ikäihmisten kotona. Lokakuusta alkaen on toimintaa alettu käynnistämään myös sisätiloissa. Toiminta käynnistetään pikku hiljaa ja uusia ikäihmisiä ja nuoria otetaan mukaan. Job'd toiminta saa uuden järjestelmän työvuorojen hallinnointiin tammikuun 2022 alussa ja tavoitteena on että silloin toiminta normalisoituu.
 • Tehty29.12.2021

  Sosiaali- ja terveystoimiala

  Toimialan tehtävä 1: Laajennetaan liikkumissopimuksen käyttöä kaikkiin sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluiden palveluihin (seniorikeskukset, sairaalat, kotihoito, kuntouttava arviointiyksikkö ja asiakasohjaukset sekä gerontologisen sosiaalityön yksiköt) tavoitteena 70 %:n käyttöönottoaste.


  Toimialan tehtävä 2: Lisätään etäpalveluiden käyttöä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa tuottamalla tuettuja etäryhmiä kotihoidon ja palvelukeskusten asiakkaille, käynnistämällä Geriatrian poliklinikan etäkuntoutuspilotti ja lisäämällä henkilökunnan osaamista asiakkaiden etäpalveluun ohjauksessa ja motivoinnissa.

  • Yhteyshenkilöt: Sari Hedman, Marja-Liisa Laakkonen
  • Etäpäivätoimintaa mallinnetaan uudeksi palveluksi. Etäpäivätoiminnan monituottajamallin hankkeen pilotti on päättynyt Syystien seniorikeskuksessa joulukuussa. Seniorikeskusten palvelukeskusten tuottamaa etäryhmätoiminnan sisällönkehittäminen yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa on vakiintunut (HAM, kirjasto, kaupunginmuseo ja -teatteri). Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimiala tuottaa kulttuurisisältöä kotihoidon etähoitoasiakkaiden ryhmätoimintaan. Ryhmätoimintaa markkinoidaan kotihoidon etähoitoasiakkaille. Geriatrian poliklinikan etäkuntoutuksen malli on vakiintunut.


  Toimialan tehtävä 3: Vahvistetaan monitoimijaisessa yhteistyössä Stadin Seniori-infon verkkosivuston ja Seniori-infon neuvontapalvelun edellytyksiä antaa liikkumiseen kannustavaa tietoa ja ohjausta.

  • Yhteyshenkilöt: Minna Nummi
  • Seniori –infon internetsivujen parannetaan liikkumiseen ja liikuntaan kannustamisessa. Seniori-infon sivuja on muokattu siten, että sivujen käyttäjien on helpompi löytää liikkumiseen kannustavaa tietoa sivulta. Liikkumisen sivujen kehittäminen etenee verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.
  • Liikkumissopimuksen juurruttaminen palveluketjussa. Toteutetaan ”Miten liikut”- liikkumisen puheeksiotto Seniori-infossa. Lisätään henkilöstön valmiutta ottaa liikkuminen puheeksi puhelinkeskusteluissa ja asiakkaan motivoimisessa säännölliseen liikuntaan.
  • Ikääntyneiden ohjatun liikunnan työryhmässä koostettu tieto otetaan käyttöön ja sitä hyödynnetään asiakasneuvonnassa. Työryhmissä on kehitetty esimerkiksi asiakkaan toimintakykyyn perustuvaa liikkumistarjotinta työtekijöiden tueksi. Seniori-infon eri kanavissa (some, www-sivut, puhelinneuvonta, jalkautuminen) viestitään liikkumisen merkityksestä, ikääntyneiden ohjatun liikunnan tarjonnasta ja toimijoista aktiivisesti.
  • Asiakasneuvonnan oikea-aikaisuus ja liikuntapalveluiden tarjoaman, sisällön ja asiakassegmentoinnin näkyvyys. Asiakkaita ohjataan ja opastetaan liikuntapalveluihin asiakkaan toiveet ja toimintakyky kartoittaen, jolloin ikäihmisten on helpompi löytää omalle toimintakyvylle sopivia liikkumismuotoja. Asiakkaita ohjataan tarvittaessa edelleen liikkumisen neuvontapalveluihin kuten Liikuntaluuri- ja Liikkujax -palveluun.
  • Henkilöstön koulutukset ja Enkora järjestelmän käyttöönotto Seniori-infossa. Asiakkailla on mahdollisuus ilmoittautua liikuntakursseille myös Seniori-infon neuvontapalvelun kautta autetusti.

 • Tehty31.12.2020

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12. kokouksessaan Helsingin kaupungin talousarvion vuodelle 2021.

  Lue lisää tästä linkistä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2021

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Tarja Loikkanen
  Tarja Loikkanen
  Liikuntajohtaja
  Liikuntapalvelukokonaisuus
 • Minna Paajanen
  Minna Paajanen
  projektipäällikkö
  Liikuntapalvelukokonaisuus
 • Elisa Kaaja
  Elisa Kaaja
  Projektikoordinaattori
  Liikuntapalvelukokonaisuus
 • Anne Hämäläinen
  Anne Hämäläinen
  Viestintäasiantuntija
  Helsingin kaupunki
 • Marja-Liisa Laakkonen
  Marja-Liisa Laakkonen
  Ylilääkäri
  Geriatrian poliklinikka
 • Sari Hedman
  Sari Hedman
  Johtaja
  Kinaporin monipuolinen palvelukeskus
 • Jonna Martikainen
  Jonna Martikainen
  Vapaa sivistystyö
 • Satu Luomajoki
  Satu Luomajoki
  Koulutuspäällikkö
  Helsingin kaupunki
 • Taija Savolainen
  Taija Savolainen
  Erityissuunnittelija
  Helsingin kaupunki
 • Minna Nummi
  Minna Nummi
  Neuvontapäällikkö
  Helsingin kaupunki
 • Eeva Sandelin
  Eeva Sandelin
  Kotihoitopäällikkö
  Koillinen kotihoitoyksikkö
 • Jaana Nummijoki
  Jaana Nummijoki
  Kotihoitopäällikkö
  Helsingin kaupunki
 • Marjaana Salonen
  Marjaana Salonen
  Erityisasiantuntija
  Helsingin kaupunki
 • Tuula Mohamud
  Tuula Mohamud
  Projektipäällikkö
  Helsingin kaupunki
 • Ari Tammi
  Ari Tammi
  Erityissuunnittelija
  Osallisuus ja neuvonta
 • Jussi Luomanen
  Jussi Luomanen
  maisemasuunnittelupäällikkö
  Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
 • Teppo Pasanen
  Teppo Pasanen
  liikenneinsinööri
  Liikenne- ja katusuunnittelu
 • Antti Takkunen
  Antti Takkunen
  projektipäällikkö
  Ylläpito
 • Oskari Kaupinmäki
  Oskari Kaupinmäki
  pyöräilykoordinaattori
  Liikenne- ja katusuunnittelu
 • Sami Komppula
  Sami Komppula
  Suunnittelija
  Läntinen nuorisotyö
 • Kristiina Stenman
  Kristiina Stenman
  Kehittämisasiantuntija
  Hallinto
 • Sara Kuusi
  Sara Kuusi
  Suunnittelija
  Kulttuuripalvelukokonaisuus
 • Juhana Särkelä
  Juhana Särkelä
  Markkinointisuunnittelija
  Hallinto
 • Aura Vuorela
  Aura Vuorela
  Viestintäsuunnittelija
  Hallinto
 • Mari Kauppinen
  Mari Kauppinen
  Projektipäällikkö
  Hallinto
 • Tiina Nurmenniemi
  Tiina Nurmenniemi
  Kehittämisasiantuntija
  Hallinto
 • Minna Kaattari
  Minna Kaattari
  Kehittämisasiantuntija
  Hallinto
Tietoja päivitetty 18.03.2022

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?