Hyppää sisältöön

62Kaupunkiyhteinen tavoite 2022: vahvistetaan ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön (uusi)

Kuvaus

Helsingin kaupunkiyhteiseksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) tavoitteeksi vuodelle 2022 on kirjattu: Vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä parantamalla mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön. Tavoitteen edistymistä ja toteutumista seurataan vuoden 2022 aikana tässä liikkumisvahdin toimenpiteessä numero 62.

Toimenpide on jatkoa vuoden 2021 kaupunkiyhteiselle tavoitteelle (Liikkumisvahdin toimenpide 60). 28.9.2021 kaupungin HYTE-ohjausryhmässä päätettiin, että jatketaan samoilla kaupunkiyhteisillä HYTE-tavoitteilla vuoden 2022 talousarvioehdotuksiin tarkistetuin toimenpitein.

Mitä tavoitellaan?

 • Ikäihmisten kokonaisaktiivisuus kasvaa ja paikallaanolo vähenee. 
 • Arkiliikkumista useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat)
 • Kuntoliikuntaa useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat).

Perustelut toimenpiteille:

 • Väestö ikääntyy. Tulevaisuuden yksi kohtalon kysymyksistä on, miten ikääntyvän väestön hyvinvointi, toimintakyky ja itsenäinen elämä omassa kodissa onnistutaan nykyistä paremmin turvaamaan.
 • Liikkumisen lisäämisen potentiaali on suuri, sillä vain alle 10 prosenttia ikäihmisistä liikkuu terveytensä näkökulmasta riittävästi. Liikkumista lisäämällä parannetaan ikäihmisten fyysistä toimintakykyä, ennaltaehkäistään ja hoidetaan ikäihmisille tyypillisiä kansansairauksia, masennusta, muistiongelmia ja kaatumisia.
 • Liikkumisen positiiviset vaikutukset ovat fyysistä ja psyykkistä terveyttä huomattavasti moninaisemmat. Liikkuminen yhdessä muiden kanssa oman kodin ulkopuolella luo sosiaalisia suhteita, yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyttä. Liikkuminen vahvistaa kokemusta pystyvyydestä ja toimijuudesta sekä mahdollistaa osallistumisen merkitykselliseen tekemiseen.
 • Hyvät asiat tukevat toistaan: hyvä liikkumiskyky mahdollistaa aktiivisen elämän ja mielen hyvinvointi vastaavasti tukee liikkeelle lähtöä. Ikäihmisiä kiinnostava kulttuuri-, taide-, ja viihdetarjonta, vapaaehtois- ja järjestötoiminta tarjoavat syitä aktiivisuuteen ja lisäävät iloa ja kokemusta elämän merkityksellisyydestä. Monesti liikkuminen syntyy sivutuotteena esimerkiksi ystävien näkemiselle, kulttuuriharrastuksille tai kaupassakäynnille.
 • Yhteiskunnan polarisaatio näkyy myös ikäihmisten hyvinvoinnissa. Keskimäärin koheneva hyvinvointi ja toimeentulo näkyvät jo nykyisellään ikäihmisten aktiivisuutena vapaaehtoistyössä, omaishoidossa ja työelämässä. Samanaikaisesti osa ikäihmisistä tarvitsee lukuisia kaupungin palveluita ja monenlaista rinnalla kulkemista ja tukea.
 • Ikäihmisten liikkumista mahdollistetaan tehokkaimmin huomioimalla liikkuminen kaikessa kaupungin toiminnassa: kehittämällä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, vahvistamalla liikkumisen tukea sosiaali- ja terveyspalveluissa, lisäämällä ikäihmisiä kiinnostavaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa sekä kehittämällä ikäihmisille suunnattua viestintää ja digitaalisia etäpalveluita. Kaupunki toimii asukaslähtöisesti yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa.

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2022

  Sosiaali- ja terveystoimiala

  Toimialan tehtävä 1: Laajennetaan liikkumissopimuksen käyttöä kaikkiin sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluiden palveluihin (seniorikeskukset, sairaalat, kotihoito, kuntouttava arviointiyksikkö ja asiakasohjaukset sekä gerontologisen sosiaalityön yksiköt) tavoitteena 70 %:n käyttöönottoaste.

  Toimialan tehtävä 2: Tehostetaan etäpalveluiden käyttöä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa tuottamalla tuettuja etäryhmiä kotihoidon ja palvelukeskusten asiakkaille, käynnistämällä Geriatrian poliklinikan etäkuntoutuspilotti ja lisäämällä henkilökunnan osaamista asiakkaiden etäpalveluun ohjauksessa ja motivoinnissa.

  • Yhteyshenkilöt: Marja-Liisa Laakkonen, Sari Hedman
  • Geriatrian poliklinikan etäkuntoutus jatkuu tänä vuonna joko lainattavilla tai potilaan omilla laitteilla
  • Vuonna 2022 kerätään tietoa myös etäkuntoutuksen vaikuttavuudesta sekä asiakaspalautetta.

  Toimialan tehtävä 3: Vahvistetaan monitoimijaisessa yhteistyössä Stadin Seniori-infon verkkosivuston ja Seniori-infon neuvontapalvelun edellytyksiä antaa liikkumiseen kannustavaa tietoa ja ohjausta

  • Yhteyshenkilöt: Nina Arekari
  • Liikkumisen puheeksiotto on olennainen osa Seniori-infon palveluneuvojien työtä ja puheeksiottoa seurataan säännöllisesti kerran kuukaudessa
  • Seniori-infossa on tehty vuosina 2021 ja 2022 paljon yhteistyötä liikuntapalveluiden kanssa. Palveluneuvojia on koulutettu mm. liikuntapalveluiden kurssi-ilmoittautumisjärjestelmään sekä liikunnan erityispiirteisiin pitkäaikaissairauksien yhteydessä. Asiakkaita ohjataan ja opastetaan liikuntapalveluihin asiakkaan toiveet ja toimintakyky kartoittaen, jolloin ikäihmisten on helpompi löytää omalle toimintakyvylle sopivia liikkumismuotoja. Asiakkaita ohjataan tarvittaessa edelleen liikkumisen neuvontapalveluihin, kuten Liikuntaluuriin
  • Seniori-infon verkkosivu-uudistus on käynnissä, ja liikkumisen sivujen kehittäminen etenee verkkosivu-uudistuksen yhteydessä
 • Tehtävä31.12.2022

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

  Toimialan tehtävä: Työväenopistossa ja Arbiksessa ikäihmisille suunnattujen liikunta- ja tanssikurssien lukumäärä suhteessa opiston liikunta- ja tanssikurssien kokonaismäärään on vähintään vuoden 2021 tasolla (38,5%).

  • Yhteyshenkilöt: Satu Luomajoki, Jonna Martikainen
  • Työväenopistot tarjoavat ikäihmisille kohdennettuja liikunnan ja tanssin kursseja sekä lähi- että etäopetuksena
  • Työväenopistot järjestävät opastusta opintojen pariin pääsemiseksi sekä etädigitukena että lähidigitukena
  • Kevään 2022 kurssitarjonnan osalta tavoite ikäihmisille suunnattujen liikunta- ja tanssikurssien lukumäärästä on toteutunut
 • Tehtävä31.12.2022

  Kaupunginkanslia

  Toimialan tehtävä 1: Viestitään kaupunkiyhteisistä toimenpiteistä ja Stadin ikäohjelmasta.

  • Yhteyshenkilö: Anne Hämäläinen
  • Toimenpiteiden etenemisestä uutisoidaan hel.fi -sivustolla

  Toimialan tehtävä 2: Etädigitukitoimintaa jatketaan, ja toimintamallia kokeillaan osana sähköisen asioinnin tukea.

  • Yhteyshenkilö: Ari Tammi
  • Etädigitukitoimintaa jatketaan ja tiketti-varausjärjestelmää kehitetään edelleen
  • Toukokuussa toteutettiin viikon mittainen digituen monikanavainen markkinointikampanja. Kampanjassa markkinoitiin maksutonta digitukea laajasti eri kanavissa, ja kaikille senioreille mainostettiin maksutonta etädigitukea. Kampanjan tavoitteena oli lisätä digituen tunnettuutta.
  • Helsinki Mission kanssa luodaan yhteistyössä kotiin saatavan Helsingin digituen palvelumalli osana STEA-rahoitteista kehittämishanketta vuosille 2022 - 2024.
  • Lokakuussa aloitetaan kolmen kuukauden Digiystävä-pilotti Pihlajamäessä, missä jaetaan 30 digisyrjäytyneelle oma tabletti ja koulutetaan digiystävät jokaiselle opastamaan digitaitoja ja auttamaan mukaan hoitamaan asioitaan ja osallistumaan esimerkiksi etäjumppaan digilaitteen avulla. Digiystävät tapaavat senioreita kerran viikossa. Pilottia koordinoi Pihlajamäen asukastalo ja kaupunginkanslia, ja hankkeen onnistuessa mallia siirretään myös muille asukastaloille Helsingissä.
 • Tehtävä31.12.2022

  Kaupunkiympäristön toimiala

  Toimialan tehtävä 1: Parannetaan jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä tehostetun talvikunnossapidon avulla.

  Toimialan tehtävä 2: Lisätään penkkien kokonaismäärää

  Toimialan tehtävä 3: Laaditaan ja toteutetaan kävelyn edistämisohjelmassa esitetty kävelyverkoston hierarkia sekä kunnossapidonhierarkia ensisijaisesti yleiskaavan C1-, C2- ja C3-keskusta-alueille.

  • Yhteyshenkilöt: Oskari Kaupinmäki
  • Kävelyn edistämisohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja toimiala lähtee jalkauttamaan kävelyn edistämisohjelman toimenpiteitä
 • Tehtävä31.12.2022

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

  Toimialan tehtävä 1: Ikäihmisten liikkumisen ja liikkeelle lähtemisen esteitä poistetaan selkeyttämällä kaupungin toimialojen sekä kolmannen ja yksityisen sektorin työnjakoa sekä lisäämällä ikäihmisten liikkumista ja liikuntaan liittyvää neuvontaa, asiakasohjausta ja palvelutuotantoa yhdessä kumppaneiden ja muiden toimialojen kanssa.

  • Yhteyshenkilö: Minna Ekman, Minna Paajanen, Taija Savolainen
  • Ikääntyneiden ohjatun liikunnan työryhmä jatkaa työskentelyä vuonna 2022. Työryhmä kokoaa kaupungin liikuntapalveluita tuottavat toimijat yhteen, ja työryhmässä on tehty alustavaa työnjakoa kaupungin sisäisten toimijoiden kesken. Keväällä 2022 työryhmä on kokoontunut kolme kertaa ja syksyksi työryhmässä tehdään uudelleenjärjestäytymistä.
  • Ikäihmisten määrää, terveyttä, liikkumista ja ohjattuja liikuntapalveluja käsittelevä alueellinen data-analyysi on toteutettu yhteistyössä kaupunginkanslian kokeilukiihdyttämön, Futurice Oy:n ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Data-analyysin tulosten perusteella ikäihmisten ohjattua liikuntaa tarjoavien kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoiden kartoitus aloitetaan alueista, jotka on tunnistettu keskeisiksi katvealueiksi kaupungissa. Lisätään mahdollisuuksien mukaan kaupungin toimijoiden palvelutarjontaa katvealueilla.

  Toimialan tehtävä 2: Koronapandemian aikana käynnistettyä digitaalista palvelukehittämistä jatketaan.

  • Yhteyshenkilö: Mari Kauppinen, Minna Kaattari
  • Vuonna 2021 tehtiin kaupunkitasoista etäpalveluselvitystyötä ja ekosysteemin kartoitusta. Selvityksen myötä laadittiin tiekartta etäpalveluiden kehittämiselle
  • Vuonna 2022 toimenpiteitä edistetään tiekartan mukaisesti ja keskiössä on sosiaali- ja terveystoimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Palvelukeskus Helsingin yhteistyön sujuvoittaminen etäpalveluiden tuotannossa
  • Viestintää kehitetään erityisesti tiedon saavutettavuuden ja välittämisen näkökulmista. Viestinnän haasteita pyritään ratkaisemaan ikäihmisten kohderyhmäsivustolla.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

Ajallaan

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2022 - 2022

Aikajänne

1.1.2022 → 31.12.2022

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Tarja Loikkanen
  Tarja Loikkanen
  Liikuntajohtaja
  Liikuntapalvelukokonaisuus
 • Minna Paajanen
  Minna Paajanen
  projektipäällikkö
  Liikuntapalvelukokonaisuus
 • Mari Kauppinen
  Mari Kauppinen
  Projektipäällikkö
  Hallinto
 • Taija Savolainen
  Taija Savolainen
  Erityissuunnittelija
  Helsingin kaupunki
 • Antti Takkunen
  Antti Takkunen
  projektipäällikkö
  Ylläpito
 • Oskari Kaupinmäki
  Oskari Kaupinmäki
  pyöräilykoordinaattori
  Liikenne- ja katusuunnittelu
 • Jussi Luomanen
  Jussi Luomanen
  maisemasuunnittelupäällikkö
  Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
 • Sari Hedman
  Sari Hedman
  Johtaja
  Kinaporin monipuolinen palvelukeskus
 • Marja-Liisa Laakkonen
  Marja-Liisa Laakkonen
  Ylilääkäri
  Geriatrian poliklinikka
 • Marjaana Salonen
  Marjaana Salonen
  Erityisasiantuntija
  Helsingin kaupunki
 • Eeva Sandelin
  Eeva Sandelin
  Kotihoitopäällikkö
  Koillinen kotihoitoyksikkö
 • Jaana Nummijoki
  Jaana Nummijoki
  Kotihoitopäällikkö
  Helsingin kaupunki
 • Nina Arekari
  Nina Arekari
  Neuvontapäällikkö
  Helsingin kaupunki
 • Satu Luomajoki
  Satu Luomajoki
  Koulutuspäällikkö
  Helsingin kaupunki
 • Jonna Martikainen
  Jonna Martikainen
  Vapaa sivistystyö
 • Ari Tammi
  Ari Tammi
  Erityissuunnittelija
  Osallisuus ja neuvonta
 • Anne Hämäläinen
  Anne Hämäläinen
  Viestintäasiantuntija
  Helsingin kaupunki
 • Minna Kaattari
  Minna Kaattari
  Kehittämisasiantuntija
  Hallinto
 • Minna Ekman
  Minna Ekman
  liikunnansuunnittelija
  Liikuntaan aktivointi
Tietoja päivitetty 02.06.2022

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?