Hyppää sisältöön

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

Mitä tavoitellaan?

 • Objektiivisesti liikemitattu tieto ikääntyneiden ja iäkkäiden liikkumisesta osoittaa kasvua ja paikallaanolo laskua. 
 • Suositusten mukaan liikkuvien osuus selvitetään eri-ikäisten ikääntyneiden ja iäkkäiden osalta.
 • Arkiliikkumista useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat)
 • Kuntoliikuntaa useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat).

Perustelut toimenpiteille:

 • Liikkumista lisäämällä parannetaan ikäihmisten fyysistä toimintakykyä, ennaltaehkäistään ja hoidetaan ikäihmisille tyypillisiä kansansairauksia, masennusta, muistiongelmia ja kaatumisia. Liikkuminen edistää lisäksi mielen hyvinvointia ja elämänlaatua luomalla sosiaalisia suhteita, vahvistamalla kokemusta pystyvyydestä ja toimijuudesta sekä mahdollistamalla ikäihmisen osallistumisen merkitykselliseen tekemiseen.
 • Palveluita ikäihmisille järjestävät lukuisat eri tahot. Hallintokuntien ja toimijoiden välinen yhteistyö kaipaa selkeyttämistä. Palvelut eivät nykyisellään parhaalla tavalla saavuta heterogeenistä kohderyhmäänsä, eivätkä kohtaa ikäihmisten erilaisia tarpeita.
 • Erityisenä haasteena ikäihmisten kohderyhmässä ovat tiedon hajanaisuus ja viestinnälliset haasteet.
 • Monialainen ikäihmisten ja soveltavan liikunnan alatyöryhmä kokoontuu noin 4 kertaa puolivuotiskausittain. Ryhmässä on 26 edustajaa kaupungin kaikilta eri toimialoilta sekä keskeisistä sidosryhmistä. Ryhmän puheenjohtajana on toiminut syksystä 2019 alkaen Riikka Juntunen (pääsihteeri, Suomen paralympiakomitea). 

Keskustelut roolien selkiyttämisestä jatkuvat vuonna 2022.

Virallinen kuvaus

Roolit ja vastuut ikääntyneiden ja iäkkäiden liikuntapalveluiden tuottamisessa selkeytetään kaupunkitoimijoiden, kumppanien ja sidosryhmien välillä.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty22.12.2021

  Perustetaan toimialojen yhteinen säännöllisesti kokoontuva ryhmä, joka sovittaa yhteen ikääntyneille tarjoamansa liikuntapalvelut

  Helsingissä ikäihmisten ohjattua liikuntaa tuottaa kaupungilla sekä liikuntapalvelut (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala), seniorikeskukset (sosiaali- ja terveystoimiala), työväenopisto (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) sekä Urheiluhallit Oy. Nämä toimijat tuottavat paljon erilaisia liikuntamuotoja, mutta kokonaiskuva toiminnasta puuttuu.

  Liikuntapalveluiden senioriliikunnan erityissuunnittelija kokosi ryhmän, joka alkoi kokoontua säännöllisesti loppuvuodesta 2020. Alla esitelty lyhyesti ryhmän kokoontumiset uusimmasta vanhimpaan.

  • Marras-joulukuussa järjestettiin erilliset kokoukset palvelualueittain
   • Kokouksissa tarkasteltiin alueen ohjattuja liikuntapalveluja tilastojen valossa sekä keskeisiä palveluaukkoja
   • Toimijoiden kanssa käytiin keskustelua alueellisen yhteistyön mahdollisuuksista ja vahvistamisesta
   • Työ jatkuu vuonna 2022

  • Tiistaina 26.10.2021 klo 12.00-14.00: Työpaja
   • Työpajan tavoitteena oli tehdä luonnos eri toimijoille yhtenäisistä ryhmäliikunnan tasoluokituksista. Toimijoiden yhtenäiset tasoluokitukset selkeyttäisivät kaupungin toimijoiden välistä työnjakoa, helpottaisivat asiakasohjausta ja sitä, että ikäihmiset löytävät paremmin omalle toimintakyvylleen sopivia liikuntapalveluja.
   • Työpajassa valmistelluista pienryhmäesityksistä luodaan ehdotus kaupunkiyhteisiksi, ohjatun ryhmäliikunnan tasoluokituksiksi. Ehdotus lähtee kommentoitavaksi työryhmälle marraskuun aikana,
   • Yhtenäisten tasoluokitusten käyttöönotosta keskustellaan eri toimijoiden kanssa viimeistään alkuvuonna 2022.
   • Loppuvuonna järjestetään alueelliset kokoukset (etelä, itä, länsi, pohjoinen) yhteistyössä toimijoiden kanssa. Alueellisissa kokouksissa tarkastellaan kunkin alueen ohjattuja liikuntapalveluita sekä keskeisiä palveluaukkoja. Lisäksi keskustellaan, miten yhteistyötä alueen toimijoiden välillä on mahdollista tiivistää.
   • Keskustelut roolien selkiyttämisestä jatkuvat vuonna 2022.

  • Tiistaina 31.8.2021 klo 13.00-14.30
   • Alueliikunnan esittelyn pitänyt Kaarelan alueliikunnan koordinaattori Jenna Harainen.
   • Käyty läpi Helsingin senioriliikunnan syksyn tarjontaa eri toimijoilta. Liikuntapalveluiden ja työväenopiston seniorikurssit täyttyneet melko hyvin, palvelukeskusten osalta syksyn suunnitelmat ovat vielä avoinna koronarajoitusten vuoksi.
   • Tarkasteltu ohjattujen liikuntapalvelujen alueellista jakautumista ennen koronapandemiaa.
   • Seuraava kokous lokakuussa.

  • Tiistaina 1.6.2021 klo 9.00-10.30
   • Hahmoteltu alustavaa jaottelua eri toimijoiden roolista ikääntyneille suunnattujen ohjattujen liikuntapalvelujen järjestämisessä.
   • Tarkasteltu ikäihmisten liikkumista selvittäneen data-analyysin tuloksia, joka tehty kaupunginkanslian kokeilukiihdyttämön ja Futurice Oy:n yhteistyössä.
   • Työstetty toimijoiden sisäistä viestintää tukevaa työkalua, joka kokoaisi kaikkien toimijoiden tarjonnan yhteen. Työkalua jatkokehitetään syyskaudella.
   • Seuraava kokous elokuun lopussa.

  • Torstaina 21.4.2021 klo 09.00-10.30
   • Ikääntyneiden etäpalvelujen kehittämistä tehdään laajasti kaupungin eri toimialoilla, ja kaupunginhallitus on myöntänyt lisärahan ikääntyneille suunnattujen etäpalvelujen kehittämiseen vuodelle 2021.
   • Ikäihmisten arkiliikkumisen viestintäkampanja toteutetaan toukokuussa. Kampanjan tavoitteena on lisätä ikäihmisten liikkumisen arvostusta sekä tarjota konkreettisia vinkkejä lihasvoiman ja tasapainon ylläpitämiseksi.
   • Määritelty työryhmän tavoitteita ja toimenpiteitä. Työryhmän tavoitteiksi asetettiin:
    • Helsingin kaupungin eri toimijoiden tuottamat, ikääntyneille suunnatut ohjatut liikuntapalvelut kohtaavat paremmin heterogeenisen kohderyhmänsä tarpeet
    • Kaupungin eri toimijoiden välinen työnjako selkeytyy ja asiakasohjaus helpottuu
    • Ikäihmisten on helpompi löytää omalle toimintakyvylleen sopivia ohjattuja liikuntapalveluja
    • Ohjatuissa liikuntapalveluissa huomioidaan ja tavoitetaan entistä enemmän vähän liikkuvia ikäihmisiä
    • Palvelujen saatavuuden yhdenvertaisuutta edistetään
   • Toimenpiteitä vuosille 2021-2022:
    • Profiloidaan eri toimijoita selkeämmin ja määritellään tarkemmin kunkin pääasiallinen kohderyhmä
    • Vahvistetaan alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja tarkastellaan ohjattuja liikuntapalveluja alueellisesti
    • Viestitään yhteisesti ikääntyneiden ohjatun liikunnan tarjonnasta kaupungissa
    • Kehitetään sisäistä viestintää eri toimijoiden kesken
    • Yhtenäistetään eri toimijoilla käytössä olevia ryhmien tasoluokituksia
   • Aloitettu toimijoiden profiloinnin työstäminen. Teeman parissa jatketaan kevään viimeisessä tapaamisessa.
   • Seuraava kokous 1.6.2021 klo 9.00-10.30.

  • Torstaina 11.3.2021 klo 09.00-10.30
   • Esitetty yhteenveto eri toimijoiden ohjatuista liikuntapalveluista ikäihmisille Helsingissä ja keskusteltu yhteenvedon herättämistä havainnoista ja haasteista ikääntyneiden ohjatun liikunnan kokonaisuudessa. Viestinnälliset haasteet, alueiden eroavaisuudet, erilaiset ilmoittautumiskäytännöt sekä tasoluokitukset ovat keskeisiä asioita, joita työryhmässä on syytä kehittää.
   • Esitetty kaupunkiyhteistä hyte-tavoitetta vuodelle 2021.
   • Keskusteltu työryhmän tavoitteista, toimenpiteistä sekä kevään jatkotyöskentelystä.
   • Seuraava kokous 21.4.2021 klo 9.00-10.30.

  • Torstaina 28.1.2021 klo 13.00-14.30
   • Jatkettu kokonaiskuvan hahmottamista. Kokouksessa esitelty laajemmin tiettyjä ohjattuja palveluita. (Esittelyt sisältävät mm. sisällöt, hinnat, ilmoittautumiskäytännöt, kohderyhmien tarkemmat määrittelyt).
    • Palvelukeskusten liikuntaryhmät
    • Urheiluhallien liikuntatarjonta ikääntyneille
   • Seuraava kokous 11.3.2021 klo 9.00-10.30.

  • Tiistaina 12.1.2021 klo 9.00-10.30
   • Jatkettu kokonaiskuvan hahmottamista. Kokouksessa esitelty laajemmin tiettyjä ohjattuja palveluita. (Esittelyt sisältävät mm. sisällöt, hinnat, ilmoittautumiskäytännöt, kohderyhmien tarkemmat määrittelyt).
    • Liikuntapalveluiden senioriliikunta
    • Työväenopiston liikuntakurssit ikääntyneille

  • Maanantaina 16.11.2020 ryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa
   • Kokouksessa esiteltiin ikääntyneiden liikkumista edistävät ja estävät tekijät, perustietoa ikääntyneiden liikkumisesta sekä tutustuttiin eri toimijoihin. Tarvetta ryhmälle katsottiin olevan. Toiveena olisi mm. alueellinen yhteistyö ja yhteisen viestinnän kehittäminen.
   • Kokouksessa esiteltiin kartta, johon on koottu eri kaupunkitoimijoiden palvelut ja palveluiden sisältö sekä kaupungin sisäisen suunnittelutyön tukemiseksi että ikäihmisten tietoisuuden lisäämiseksi.Ohjatut liikuntapalvelut ikääntyneille
   • Läsnä oli edustajat/edustajia kaikista palveluja tuottavista tahoista.
 • Tehty26.05.2021

  Kaupungin sisäinen keskustelutilaisuus ikääntyneiden ohjattujen liikuntapalvelujen järjestämisessä

  Järjestetty verkkokeskustelutilaisuus 26.5.2021 Helsingin kaupungin toimijoille, jotka tuottavat ikäihmisten ohjattuja liikuntapalveluja (liikuntapalvelut, palvelukeskukset, työväenopisto, Urheiluhallit Oy). Lisäksi tilaisuuteen kutsuttu asiakkaita kohtaavia ja neuvontaa antavia tahoja. Tilaisuudessa keskityttiin eri toimijoiden välisiin työnjakokysymyksiin sekä pohdittiin tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia ohjattujen liikuntapalvelujen järjestämisessä. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 30 henkilöä eri toimialoilta, jokaista toimijaa edusti vähintään yksi henkilö. Verkkokeskustelun pohjalta tehtiin luonnosversio eri toimijoiden välisestä työnjaosta, jota jatkotyöstetään syksyllä 2021.

 • Tehty31.01.2019

  Perustetaan Liikkumisohjelman ikääntyvien alatyöryhmä

  Seuraa työryhmän kokouksia liikkumisvahdissa toimenpiteessä 46

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2021

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Taija Savolainen
  Taija Savolainen
  Erityissuunnittelija
  Helsingin kaupunki
 • Minna Paajanen
  Minna Paajanen
  projektipäällikkö
  Liikuntapalvelukokonaisuus
 • Elisa Kaaja
  Elisa Kaaja
  Projektikoordinaattori
  Liikuntapalvelukokonaisuus
Tietoja päivitetty 07.02.2022